Raport rynku akcji GPW 20.08.2020

foto: flickr/gpw

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

APLISENS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku
CELTIC NWZA ws. umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu
EUROTEL ZWZA
JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IM COMPANT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 euro na akcję.
JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
K2 INTERNET ZWZA
KĘTY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki.
PCC ROKITA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PLASTBOX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
RADPOL Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
SEKO Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ALIOR BANK Sytuacja płynnościowa i kapitałowa Alior Banku pozostaje stabilna. Bank nie wyklucza, że jego dotychczasowa strategia będzie wymagała pewnej aktualizacji – poinformowała PAP Biznes wiceprezes Alior Banku kierująca pracami zarządu banku Iwona Duda. Alior Bank nie przewiduje wzrostu kosztów ryzyka w drugiej połowie 2020 roku. Bardzo duża część klientów banku po zakończeniu wakacji kredytowych wraca do obsługi tych kredytów, a około 10 proc. klientów ma zaległości powyżej 30 dni – poinformował wiceprezes banku Maciej Brzozowski. Alior Bank, ocenia ponadto, że wprowadzone przez bank działania dają podstawę do stopniowego poprawiania wyników w przyszłych okresach oraz obserwuje pozytywne trendy odbudowy nowej sprzedaży kluczowych produktów banku przy jednoczesnej poprawie jakości nowych ekspozycji – poinformował bank w prezentacji wynikowej.
ARCTIC PAPER Arctic Paper został wybrany przez NCBR na dofinansowanie do projektu inwestycyjnego. Wysokość dofinansowania to 8,34 mln zł – podał NCBR w komunikacie.
BIOMED LUBLIN Biomed-Lublin podpisał z firmą Symphar term sheet w sprawie współpracy przy dystrybucji produktu Distreptaza na terenie Polski. Umowa dystrybucyjna ma zostać zawarta do 30 września – podał Biomed-Lublin w komunikacie. Firmy prognozują sprzedaż produktu na 36,7 mln zł w ciągu pierwszych pięciu lat.
BENEFIT SYSTEMS Strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 roku wyniosła 40,8 mln zł, wobec 39,9 mln zł zysku przed rokiem. Konsensus zakładał stratę na poziomie 36,9 mln zł. Przychody Benefit Systems spadły w tym okresie r/r do 161,4 mln zł z 377,8 mln zł, a strata EBIT wyniosła 33,8, w porównaniu do 37,9 mln zł zysku w drugim kwartale 2019 r. Na koniec I półrocza 2020 roku grupa odnotowała spadek liczby aktywnych kart sportowych w Polsce do poziomu 498,9 tys. – o 547,6 tys. kart mniej niż rok wcześniej.

 

Benefit podał, że według danych na 1 lipca 2020 r. liczba aktywnych kart sportowych wyniosła 1.002,2 tys. szt. (w tym 710,1 tys. szt. w Polsce oraz 292,1 tys. szt. na rynkach zagranicznych), co oznacza wzrost względem stanu na koniec czerwca o około 215 tys. kart. Dane aktualne na dzień publikacji raportu o liczbie aktywnych kart sportowych to: 745 tys. sztuk w Polsce oraz 287 tys. sztuk za granicą.

 

Grupa spodziewa się dalszych wzrostów liczby użytkowników w drugiej połowie 2020 roku, szczególnie po okresie wakacyjnym oraz nie przewiduje problemów w zakresie kontynuacji działalności. „Długoterminowo grupa niezmiennie szacuje potencjał rynku kart sportowych w Polsce na 1,8 mln do 2,2 mln sztuk oraz obserwuje wysoki potencjał rozwoju Programu MultiSport na rynkach zagranicznych (aktualnie będących w relatywnie wczesnej fazie wzrostu). Co więcej, epidemia COVID-19 może w długim terminie wpłynąć na zwiększenie społecznej świadomości w obszarze ochrony zdrowia i podnoszenia odporności, co z kolei może generować popyt na usługi związane z aktywnością fizyczną, stanowiącą główny obszar działalności grupy” – napisano w sprawozdaniu zarządu do raportu półrocznego.

 

W całym I półroczu grupa Benefit Systems miała 547,5 mln zł przychodów (727,6 mln zł przed rokiem), 115,6 mln zł raportowanego wyniku EBITDA (przed rokiem EBITDA wyniosła 161,6 mln zł), 9,1 mln zł raportowanego zysku EBIT (przed rokiem EBIT wyniósł 69,8 mln zł) oraz 38,8 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 56,1 mln zł zysku przed rokiem.

 

Spółka podała, że w segmencie „Polska” w pierwszym półroczu 2020 r. odnotowano 2,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej (rok wcześniej zysk wyniósł 80,8 mln zł), a w samym drugim kwartale 2020 r. odnotowano stratę operacyjną w wysokości 49,1 mln zł. Przychody za sześć miesięcy spadły o 37,2 proc. do 364,3 mln zł (65 mln zł w samym drugim kwartale). Z końcem półrocza grupa posiadała w bazie 498,9 tys. sztuk kart sportowych, o 547,6 tys. kart mniej niż rok wcześniej. Sieć klubów fitness wzrosła rok do roku o sześć obiektów do 159 lokalizacji.

 

Zysk z działalności operacyjnej segmentu „Zagranica” wyniósł w pierwszym półroczu 7,7 mln zł wobec 11,3 mln zł straty rok wcześniej. Przychody wzrosły o 13,5 proc. proc. do 171,4 mln zł. W samym drugim kwartale zysk z działalności operacyjnej wyniósł 17,4 mln zł, a przychody 90,6 mln zł. Na koniec czerwca grupa obsługiwała za granicą 288,2 tys. kart sportowych – 2,5 tys. kart więcej niż przed rokiem – oraz 25 klubów fitness (wzrost o dwa obiekty).

 

Segment kafeteryjny poniósł w pierwszym półroczu 4,1 mln zł straty operacyjnej wobec 0,6 mln zł straty przed rokiem. Przychody wzrosły o 46,6 proc. do 15,6 mln zł. W drugim kwartale strata operacyjna segmentu wyniosła 3,8 mln zł, a przychody 6,8 mln zł.

BUDOWNICTWO GDDKiA w 2020 roku planuje przetargi na łączną długość ponad 575 km dróg, czyli o 222 km więcej niż wcześniej planowano – podała Dyrekcja w komunikacie. „Za sprawą zwiększenia przez rząd limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych o ponad 21 mld zł planujemy ogłosić jeszcze przetargi na blisko 258 km w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych oraz na dziesięć obwodnic o łącznej długości ponad 84 km w ramach Programu budowy 100 obwodnic” – powiedział, cytowany w komunikacie, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski. W kwietniu GDDKiA informowała, że planuje w 2020 r. ogłosić 25 przetargów na odcinki dróg o łącznej długości ok. 350 km i wartości szacunkowej ponad 12 mld zł. „W realizacji jest 96 zadań o łącznej długości 1218,5 km. W przetargu jest 21 zadań z PBDK o łącznej długości 286,6 km oraz cztery obwodnice z Programu budowy 100 obwodnic o łącznej długości 27,2 km. W przygotowaniu jest kolejnych 117 zadań o łącznej długości 2424,8 km. W 2020 roku podpisaliśmy już 22 umowy na odcinki dróg o łącznej długości 303,8 km i wartości ponad 13 mld zł” – napisano w środowym komunikacie.
ENTER AIR Spółka podała w komunikacie prasowym o zawarcie z Boeingiem umowy, w ramach których rozliczył on odszkodowanie za straty poniesione w wyniku uziemienia samolotów Boeing 737-8 Max oraz przesunął dostawę 4 wcześniej zamówionych samolotów, zwiększając zamówienie o kolejne 2.
KGHM KGHM Polska Miedź zanotował 10 mln zł skonsolidowanego zysku netto, przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. br. wobec 417 mln zł rok wcześniej. KGHM podał, że skonsolidowany wynik netto w II kwartale br. wyniósł 9 mln zł, co oznacza spadek o 409 mln zł w porównaniu do II kwartału 2019 roku. Na zmianę wyniku wpłynęły głównie różnice kursowe (-237 mln zł) oraz wyższa strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności (-147 mln zł).

 

„EBITDA w II kw. 2020 r. osiągnęła poziom 1,5 mld zł. Podobnie wysoki wynik ostatni raz Grupa osiągnęła w pierwszym kwartale 2017 roku. „Wysoką EBITDA zanotowała również Sierra Gorda, która wykazała niemal 150% wzrost wyniku operacyjnego w porównaniu do II kwartału 2019 roku (do kwoty 324 mln PLN), co stanowi najwyższy w historii wynik tej kopalni. Co istotne, KGHM International odnotował wynik EBITDA w II kwartale dwukrotnie wyższy w porównaniu do I kwartału tego roku” – napisano w komunikacie.

 

Koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w Grupie KGHM w II kw. osiągnął poziom 1,58 USD/funt. Był on niższy aż o 12% w porównaniu do II kwartału poprzedniego roku. KGHM podał, że na skutek wzrostu dodatnich przepływów z działalności operacyjnej oraz zmiany struktury finansowania zobowiązań, Grupa utrzymała założony niski poziom wskaźnika długu netto do skorygowanej EBITDA oraz istotny spadek zadłużenia netto Grupy wyrażonego w dolarach, od początku roku 2020. Produkcja Grupy KGHM, mimo światowego kryzysu spowodowanego pandemią, utrzymana została na poziomach zbliżonych do zeszłorocznych, co ważne na poziomach budżetowanych, zaznaczono.

 

„Grupa, jako jeden z trzech globalnych graczy z czołówki rynku miedzi, zwiększyła w drugim kwartale wolumen produkcji. Produkcja miedzi płatnej wyniosła w pierwszym półroczu 2020 roku 351 tys. ton (tj. -0,3% vs I półrocze 2019 roku). Rekordowo wysoka była produkcja w Sierra Gorda. W pierwszym półroczu osiągnęła poziom 39 tysięcy ton i była wyższa o 34%. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku” – napisano.

 

W I połowie 2020 roku KGHM zrealizował inwestycje na kwotę 1 024 mln zł, przy założeniach budżetowych na cały rok na poziomie 2 250 mln zł. Jak zaznaczono – zgodnie z planem postępują m.in. prace w Programie Udostępniania Złoża, rozbudowie OUOW Żelazny Most oraz innych strategicznych programów rozwojowych spółki. W I poł. br. KGHM Polska Miedź odnotował 702 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 969 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto ze sprzedaży wyniósł 1 140 mln zł wobec 1 405 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA sięgnęła 2 651 mln zł wobec 2 732 mln zł rok wcześniej.

PGNIG Spółka opublikowała raport półroczny, z którego wynika, że w II kwartale 2020 roku odnodotowała na poziomie skonsolidowanym 7,28 mld zł przychodów, 7,27 mld zł EBITDA, 6,45 mld zł zysku operacyjnego oraz 5,14 mld zł zysku netto. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Decydujący wpływ na poziom osiągniętych wyników finasowych w I półroczu 2020 r. miała realizacja postanowień wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego w drugim kwartale 2020 r. W związku z realizacją postanowień wyroku oraz aneksu do kontraktu jamalskiego, PGNiG w czerwcu 2020 r. otrzymało korekty faktur za dostawy gazu w wysokości 5,69 mld zł. Ponadto wpływ na wyniki finansowe II kwartału 2020 r. ma dodatni wynik na różnicach kursowych z wyceny bilansowej wzajemnych rozliczeń (ok. 300 mln zł) oraz podatek dochodowy.  W całym I półroczu grupa kapitałowa PGNiG wygenerowała 21,04 mld zł przychodów ze sprzedaży, 9,35 mld zł EBITDA, 7,65 mld zł zysku operacyjnego oraz 5,92 mld zł zysku netto. Nakłady inwestycyjne wzrosły o 40 proc., do 2,8 mld zł.
TAURON PE Spółka opublikowała raport półroczny, w którym podała 317 mln zł straty netto za ten okres. Na wielkość straty wpłynęły przede wszystkim odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w segmentach wydobycia węgla i wytwarzania energii, a także odpis związany z planową sprzedażą spółki Tauron Ciepło. Pierwsze półrocze 2019 r. grupa Tauron zamknęła zyskiem w wysokości 672 mln zł. W samym II kw. br. strata netto Grupy wyniosła blisko 479 mln zł, wobec niespełna 137 mln zł zysku w II kw. 2019 r.

 

W pierwszym półroczu br., w odniesieniu do pierwszego półrocza 2019 r., produkcja energii w elektrowniach Taurona była mniejsza o 18 proc., a ilość energii dostarczonej do klientów zmalała o 6 proc. Spadek zużycia energii wynikał przede wszystkim z zamrożenia gospodarki na skutek pandemii koronawirusa.

 

Mimo odnotowanej straty, przedstawiciele spółki oceniają wyniki tegorocznego półrocza jako dobre. Przychody Grupy ze sprzedaży wzrosły – wobec pierwszego półrocza 2019 – o 6 proc. (do 9,9 mld zł), a wartość wskaźnika EBITDA wzrosła o 8 proc. (do ponad 2,4 mld zł). Marża EBITDA wyniosła 24,3 proc. i była o 0,5 punktu procentowego wyższa od wypracowanej w pierwszym półroczu 2019 r.

 

Wartość inwestycji Grupy Tauron w pierwszym półroczu br. wzrosła o 10 proc. (ok. 170 mln zł), do ponad 1,8 mld zł. Wzrost nakładów inwestycyjnych wynika przede wszystkim z większych wydatków w segmencie wytwarzania energii (o 198 mln zł) oraz dystrybucji (o 46 mln zł). Właśnie w segmencie dystrybucyjnym inwestycje były największe – wydano w sumie 908 mln zł, z czego 423 mln zł w modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej, a podobną kwotę na budowę nowych przyłączy.

 

W segmencie wytwarzania energii nakłady wyniosły 699 mln zł – największa inwestycja to budowa bloku o mocy 910 MW w Jaworznie (310 mln zł) – inwestycja jest obecnie zaawansowana w 98 proc., a oddanie bloku do eksploatacji ma nastąpić do połowy listopada br. Ponadto w pierwszym półroczu Grupa wydała 135 mln zł na dostosowanie swoich jednostek wytwórczych do wymogów najlepszych dostępnych technologii (BAT).

 

Jak podał w środę Tauron, grupa „posiada stabilną sytuację w zakresie płynności finansowej i ma zagwarantowane finansowanie do kwoty 3,3 mld zł”. W pierwszym półroczu 2020 r. nastąpił spadek wskaźnika długu netto do EBITDA – do poziomu 2,66x (bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości ok. 2 mld zł).

 

Grupa wyliczyła także, że pandemia COVID-19 spowodowała obniżenie wartości wskaźnika EBITDA o 147 mln zł, zaś 50 mln zł Tauron otrzymał w ramach wsparcia z rządowej tarczy antykryzysowej. „Pandemia nie zakłóciła bieżącej działalności operacyjnej żadnej z naszych spółek, tym niemniej szacujemy, że jej skutki przełożyły się na obniżenie EBITDA o ok. 150 mln zł. Chciałbym podkreślić, że na bieżąco podejmujemy wysiłki mające na celu ochronę pracowników” – powiedział prezes Tauronu Wojciech Ignacok, cytowany w środowym komunikacie.

 

W pierwszym półroczu Grupa dostarczyła łącznie 24,6 TWh energii elektrycznej do 5,7 mln klientów. Rok wcześniej, w pierwszym półroczu 2019, dostarczono łącznie 26,08 TWh energii do 5,63 mln odbiorców. „Spadek zużycia energii elektrycznej był przede wszystkim konsekwencją zamrożenia gospodarki na skutek pandemii koronawirusa. W analizowanym okresie jednostki wytwórcze Grupy Tauron wyprodukowały łącznie 5,87 TWh energii elektrycznej, o 18 proc. mniej niż w pierwszym półroczu 2019 r. (7,15 TWh). Niższy wolumen wynikał z remontów części jednostek wytwórczych Grupy w celu ich dostosowania do spełnienia wymogów konkluzji BAT i przyjętej strategii handlowej uwzględniającej warunki rynkowe” – wyjaśnia Tauron w komunikacie.

 

Przedstawiciele Grupy podkreślają, że w pierwszym półroczu nastąpił 45-procentowy wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 63 proc. zapotrzebowania elektrowni Taurona na węgiel zostało zaspokojone surowcem z własnych kopalń Grupy. Produkcja węgla w kopalniach spółki Tauron Wydobycie wzrosła w pierwszym półroczu o 10 proc., do blisko 2,5 mln ton.

VIGO SYSTEM Vigo System chce zwiększyć sprzedaż detektorów podczerwieni i wypełnić obecne moce produkcyjne w ciągu 2-3 lat, głównie dzięki wprowadzeniu do oferty tańszych niż do tej pory urządzeń. Spółka zamierza jednocześnie utrzymać rentowność – poinformował PAP Biznes członek zarządu Łukasz Piekarski. Firma liczy również na co najmniej 10 mln euro przychodów ze sprzedaży materiałów półprzewodnikowych w ciągu trzech, czterech lat.
VOXEL WZA zdecydowało wczoraj o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 9,6 mln zł z zysku wypracowanego w 2019 roku, co daje 0,91 zł dywidendy na akcję. Voxel zanotował w 2019 r. 19,3 mln zł jednostkowego zysku netto. Pozostała część zysku – w wysokości 9,7 mln zł – zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy. Dzień dywidendy ustalono na 26 sierpnia, a termin jej wypłaty na 11 września 2020 r. Za 2018 rok spółka wypłaciła 0,99 zł dywidendy na akcję.
ZUE Portfel zamówień grupy ZUE wynosi obecnie 1,76 mld zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł w pierwszym półroczu 2020 roku 0,9 mln zł wobec 1,1 mln zł rok wcześniej – podała spółka w raporcie. Zarząd pozytywnie ocenia perspektywę wyników w kolejnych kwartałach.

 

 

Przegląd prasy

 

CIECH Ciech rozkręca biznes środków ochrony roślin. Nowe produkty i szersza ekspansja zagraniczna mają pomóc zależnej Sarzynie dalej się rozwijać. (Parkiet)
NewConnect Z covidowego balona uszło powietrze. O ponad miliard złotych od szczytu spadła kapitalizacja spółek z NewConnect, które uznano za walczące z koronawirusem. Nic dziwnego, bo pomysłów na zyski było w II kwartale więcej niż samych zysków. I tak może zostać. (Puls Biznesu)
PKN ORLEN/ LOTOS PKN Orlen zapewnia, że jest coraz bliżej przejęcia kontroli nad Lotosem. Zawarcie kolejnego porozumienia ze Skarbem Państwa i gdańską grupą ma ułatwić fuzję obu koncernów rafineryjnych. Jak konkretnie będzie ona przebiegać, ciągle jednak nie wiadomo, co niepokoi inwestorów. (Parkiet)

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

CLNPHARME Wybicie z formacji trójkąta
VRG Wyłamanie z 2 miesięcznego kanału spadkowego
GTC Mocny zwrot z poziomu kwietniowego dołka
NEWAG Wybicie z kilkutygodniowej konsolidacji

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.