Sytuacja na rynkach 28 czerwca – nowy program od ECB?

foto: flickr

Dolar kontynuuje swoje spadki na szerokim rynku, chociaż optymizm na rynkach akcji nieco zmalał – wczoraj handel na Wall Street zakończył się niewielkimi zmianami indeksów. Rynki czekają jednak na nowe impulsy, takowym może być kończące się jutro sympozjum Europejskiego Banku Centralnego w portugalskiej Sintrze. W tym kontekście agencja Reuters podała powołując się na anonimowe źródła, jakoby ECB przygotowywał nowy program mający na celu kontrolę krzywej rentowności obligacji tzw. zagrożonych krajów. Bank centralny miałby skupować obligacje, ale jednocześnie szybko ściągać nadpłynność z rynku poprzez zaoferowanie bankom komercyjnym znacznie korzystniejszych warunków lokowania środków w ECB. Oficjalnie te doniesienia zostały zdementowane, ale to może pokazywać, że wątek ryzyka jakie może nieść ze sobą w najbliższych kilkunastu miesiącach chociażby włoski dług, jest przedmiotem dogłębnych analiz wśród decydentów.

Euro nie zareagowało zbytnio na te informacje. Pośród G-10 dzisiaj najlepiej zachowują się dolar australijski, korony skandynawskie, oraz dolar kanadyjski. Zmiany nie są jednak duże – najsilniejszy AUD zyskuje zaledwie 0,31 proc. wobec dolara. Na drugim biegunie są dolar nowozelandzki, oraz jen. Dzisiejszy kalendarz makro nie będzie znaczący – uwagę może przyciągnąć decyzja Banku Węgier o godz. 14:00 (spodziewana jest podwyżka stóp o 50 p.b.) – w tym kontekście forint jest dzisiaj najmocniejszą walutą w zestawieniach.

EURUSD – kręcimy się poniżej 1,06

Wczorajsze wyjście powyżej 1,06 na EURUSD nie okazało się trwałe, rynek powrócił poniżej tego poziomu po tym jak lekko zgaszony został wczoraj optymizm na Wall Street. Dzisiejsze spekulacje wokół możliwości przywrócenia skupu przez ECB w przypadku włoskich (i nie tylko) obligacji są odbierane mieszanie, także dlatego, że EBC oficjalnie tym plotkom zaprzecza. Być może decydenci będą chcieli dawkować te informacje przed 21 lipca, kiedy planowane jest oficjalne posiedzenie Banku – przełomowe, bo według oczekiwań ma przynieść decyzję o podwyżce stopy depozytowej.

 

Wydaje się jednak, że działania mające powstrzymać defragmentację na rynku europejskiego długu, jeżeli faktycznie pojawią się konkretne plany ich wdrożenia, należy uznać za pozytywne dla euro w średnim terminie.

Technicznie, wybicie ponad 1,06 jest bardziej prawdopodobne niż powrót w stronę 1,0350. W takim układzie wzrośnie prawdopodobieństwo ponownego sprawdzenia okolic 1,0770-90.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.