Zmiany dotyczące wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych

foto: OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z końcem listopada weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zmiany dotyczą m.in. polityki wynagradzania zarządów.

Nowelizacja jest konsekwencją wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym.

– Głównym celem tych zmian jest wprowadzenie regulacji mających zachęcać akcjonariuszy spółek publicznych do długoterminowego inwestowania oraz zwiększenie transparentności rynku kapitałowego – mówi w rozmowie z MarketNews24 Przemysław Krzemieniecki, Adwokat, Partner w kancelarii Zięba&Partners.

Wśród najistotniejszych zmian należy wyróżnić:

• możliwość złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym bez zgody emitenta;
• obowiązek przekazywania przez Komisję Nadzoru Finansowego do publicznej wiadomości wszelkich istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na ocenę papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej;
• zwiększenie (do wysokości 95%) progu ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, którego przekroczenie uprawnia do możliwości żądania przymusowego wykupu pozostałych akcji spółki publicznej.

Spółki publiczne będą także zobowiązane do sporządzenia polityki wynagrodzeń oraz sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.