Sytuacja na rynkach 18 sierpnia – Fed w poszukiwaniu równowagi

foto: FED stock

Wczorajsza sesja na rynkach walutowych upływała pod znakiem publikacji minutes z lipcowego posiedzenia FOMC. Dokument ten miał nakreślić stanowisko Rezerwy Federalnej w sprawie tempa dalszego podwyższania stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

Stanowisko to okazało się wyważone. Z jednej strony, Fed ocenił, że nadal niewiele wskazuje na to, aby inflacja wyraźnie hamowała, ponieważ wciąż pozostaje ona wysoka. To zaś sugeruje, że Fed utrzyma jastrzębie stanowisko. Z drugiej strony, w minutes zaznaczono, że możliwe będzie wprowadzenie nieco łagodniejszych działań, tj. mniej agresywnych podwyżek niż zakładano wcześniej. Ale jednocześnie, nie oznacza to bynajmniej, że już w przyszłym roku rynek może liczyć na powrót do obniżek stóp (a to ostatnio coraz częściej było wyceniane w kursach walut).

W rezultacie, minutes z posiedzenia Fed – które miały wprowadzić na rynek więcej zmienności – ostatecznie nie zmieniły wiele w wycenach głównych walut. Kurs EUR/USD utrzymał się tuż poniżej poziomu 1,02. Zarówno wczoraj, jak i dzisiaj, notowania tej pary walutowej oscylują w wąskiej konsolidacji w rejonie 1,017.

Patrząc szerzej na rynek walutowy, w kontekście całej wczorajszej sesji dolar umocnił się w relacji do pozostałych światowych walut. Indeks amerykańskiego dolara zwyżkował do poziomów przekraczających 106,50, a dzisiaj kontynuuje zwyżkę do 106,66.

 

OKIEM ANALITYKA – Fed w poszukiwaniu równowagi

Minutes z lipcowego posiedzenia Rezerwy Federalnej zostały przyjęte przez inwestorów z rezerwą, co pokazuje, że skupiają się oni w coraz większym stopniu nie na tym, co było, lecz na tym, jak Fed będzie działał w najbliższych miesiącach – i jakie będą komunikaty przedstawicieli tej instytucji.

Na razie widać, że Fed próbuje wypracować równowagę pomiędzy restrykcyjną polityką monetarną a dopasowaniem się do coraz mniejszej dynamiki inflacji. Przedstawiciele Fed zaznaczają, że będą dążyć do tego, aby polityka Fed była wystarczająco restrykcyjna, aby walczyć z inflacją, ale jednocześnie nie przesadnie restrykcyjna, aby uniknąć negatywnego wpływu na sytuację w amerykańskiej gospodarce.

W wypracowaniu tego poziomu równowagi przeszkadza nietypowa sytuacja w gospodarce USA. Z jednej strony, technicznie mamy do czynienia z recesją, a z drugiej strony, sytuacja na tamtejszym rynku pracy pozostaje dobra. I to raczej na to drugie – plus na wysoką inflację – wciąż zwraca uwagę Fed.

W rezultacie, na wrześniowym posiedzeniu Fed oczekiwana jest podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych o 50-75 punktów bazowych. Natomiast na zapowiedzi obniżek stóp procentowych w kolejnym roku na razie nie ma co liczyć – zwłaszcza dopóki nie pojawią się kolejne, niższe wskaźniki dynamiki inflacji.

 

 

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityczka Domu Maklerskiego BOŚ

 

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.