Sytuacja na rynkach 14 czerwca – cofnięcie

foto: sitebuilderreport.com

We wtorek rano dolar tanieje na szerokim rynku korygując silny ruch z ostatni dni. Widać próby odreagowania ryzykownych aktywów, w tym rynków akcji. Dzieje się tak mimo, że gazeta Wall Street Journal spekuluje o możliwości podwyżki stóp procentowych o 75 p.b. już na jutrzejszym posiedzeniu FED, a do grupy tych, którzy stawiają na ten scenariusz dołączyły największe banki inwestycyjne. To sprawiło, że rynek uznał ten scenariusz za bazowy (model CME FED Watch wskazuje na 96 proc. prawdopodobieństwo takiego ruchu). Jednocześnie pojawiają się opinie, że ruch o 75 p.b. może mieć miejsce także w lipcu. W takiej sytuacji, gdyby FED pozostał jednak przy wcześniejszych założeniach ruchów o 50 p.b. teraz, w lipcu i we wrześniu, to byłby to argument za silnym odreagowaniem na rynkach. Posiedzenie FED w środę urasta zatem do miana kluczowego punktu kalendarza całego miesiąca.

W gronie jednych z najsilniejszych walut wśród G-10 jest dzisiaj euro. Ruch na EURUSD można jednak na razie traktować jako powrotny do strefy oporów 1,0470-1,0490. Dzisiaj odbija też funt, choć znacznie mniej. Wczorajsze otwarcie dyskusji nad protokołem irlandzkim przez rząd premiera Johnsona już wzbudziło stanowcze reakcje w Unii Europejskiej, a także niepokój w USA. Ze słabości dolara nie korzysta dzisiaj jen. Bank Japonii zgasił oczekiwania, co do możliwości zmian w programie kontroli krzywej rentowności (YCC) ogłaszając, że nadal będzie skupował obligacje w zaplanowanej wysokości.

EURUSD – na razie ruch powrotny?

EURUSD jest jedną z par, która najbardziej odreagowała umocnienie dolara w ostatnich dniach. Na wykresie EURUSD powróciliśmy w okolice kluczowego oporu 1,0470-90, co można klasyfikować jako ruch powrotny. Obciążeniem dla wspólnej waluty zaczyna być sytuacja na rynku włoskiego długu, chociaż na razie sytuacja jest daleka od dość trudnej – rentowności rosną jednak zbyt szybko (dzisiaj 10-letnie są powyżej poziomu 4,00 proc.). Jednocześnie ECB w zasadzie rozdał karty i dopiero po podwyżce stóp w lipcu o 25 p.b. powróci dyskusja, co do skali ruchu we wrześniu. W krótkim okresie kluczowy będzie jednak jutrzejszy FED, Model CME FED Watch pokazuje, że rynek oczekuje już ruchu o 75 p.b. Ale czy scenariusz kilku podwyżek po 75 p.b. w serii został już zdyskontowany?

Układ techniczny EURUSD po naruszeniu wsparcia 1,0450-70 może kierować się w stronę dołka z maja przy 1,0350. Odczyt indeksu ZEW z Niemiec nie wypadł dzisiaj źle, ale też nie jest na tyle przełomowy, aby móc wpłynąć na trend.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.