Komentarz walutowy – To nie koniec podwyżek w Polsce

źródło: nbp.pl

Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na kolejną podwyżkę stóp procentowych, zgodnie z oczekiwaniami na poziomie 75 punktów bazowych. Nie jest to jednak koniec ruchów ze strony banku centralnego w Polsce. Inflacja wciąż jest wysoka, a ceny ropy naftowej dalej rosną, co może spowodować jej utrzymanie na wysokim poziomie, nawet przy wyższym efekcie bazy. Gdzie można szukać szczytów stóp procentowych w Polsce? Czy można też liczyć, że stopy procentowe zaczną w końcu rosnąć w Europejskim Banku Centralnym, co również może wpłynąć na ograniczenie zewnętrznej presji inflacyjnej w Polsce?

W tym roku czeka nas jeszcze 6 posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, ale 5 decyzji dotyczących stóp procentowych. Licząc, że na każdym posiedzeniu będziemy mieli decyzję o podwyżce o standardowe 25 punktów bazowych, stopy procentowe w Polsce mogłyby sięgnąć 7,25%. Prawdopodobnie w tych okolicach 7,25%-7,5% powinniśmy szukać szczytu podwyżek, oczywiście jeśli inflacja w końcu zacznie odwracać. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, już w przyszłym roku można byłoby oczekiwać obniżek w kierunku stopy neutralnej. Jak przedstawiają się oczekiwania rynkowe? Trzymiesięczny WIBOR zakłada stopę na poziomie 6,7%, co oznacza przynajmniej 3 podwyżki o 25 pb, natomiast 6 miesięczny WIBOR znajduje się na poziomie 7%. Kontrakt na stopę procentową za 9 miesięcy na 3 miesiące, czyli tzw. FRA 9×12 zakłada, że stopa procentowa sięgnie poziomu 7,8%. Prawdopodobnie powinniśmy szukać szczytu stopy procentowej w okolicach połowy dynamiki inflacji. Wobec ostatnich odczytów inflacyjnych powinniśmy właśnie celować w poziom 7% lub nieco wyżej. Oczywiście wszystko będzie zależało od dalszego rozwoju sytuacji. Wspomniane dalsze wzrosty cen ropy naftowej nie napawają optymizmem, choć warto pamiętać, że ropa zbliża się do potencjalnego miejsca destrukcji popytu, co potencjalnie mogłoby skutkować nawet totalnym załamaniem cen. Nie jest to jednak scenariusz bazowy.

Dzisiaj ważna decyzja ze strony Europejskiego Banku Centralnego. Chociaż stopy procentowe dzisiaj raczej nie zostaną podniesione, to jednak będziemy mieli prawdopodobnie komunikację zakończenia programu QE oraz być może sygnalizację ścieżki podwyżek stóp procentowych. Generalnie cała decyzja jest już w cenie, dlatego inwestorzy będą czekali na to, czy dojdzie do zwiększenia jastrzębiego tonu, który i tak w ostatnich tygodniach był bardzo mocny, czy jednak złagodzenia. Banki komercyjne oczekują już podwyżek rzędu 150-200 punktów bazowych w tym roku ze strony EBC. Wydaje się to dużo jak na bank, który od 10 lat nie decydował się na żadną podwyżkę i jedynie dokładał płynności za pomocą programu skupu aktywów. Z drugiej strony wysoka inflacja wymaga tego, aby stopy procentowe sięgnęły poziomu neutralnego.

Przed godziną 10:00 EURUSD notowany jest nieco powyżej poziomu 1,07. Z kolei za euro płacimy 4,5833 zł, za dolara 4,2783 zł, za funta 5,3500 zł, za franka 4,3689 zł.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.