Dofinansowanie magazynów energii w czwartej edycji programu „Mój Prąd” kolejnym krokiem do samowystarczalności energetycznej gospodarstw domowych

Warszawa, 30.03.2022 r.

 

Dofinansowanie magazynów energii w czwartej edycji programu „Mój Prąd” kolejnym krokiem do samowystarczalności energetycznej gospodarstw domowych

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15 kwietnia br. uruchomi czwarty nabór wniosków dla osób fizycznych w programie „Mój Prąd”. Jego założeniem jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. W opinii Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, działającego na rzecz rozwoju branży magazynowania energii i energetyki rozproszonej, dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd” będzie stanowiło istotne wsparcie tak dla prosumentów, jak i dla rozwoju gospodarczego Polski.

 

Szacuje się, że obecnie w Polsce zainstalowanych jest ponad 866 tys. przyłączonych do sieci domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Tylko w ramach trzech pierwszych edycji programu „Mój Prąd” do NFOŚ wpłynęło 444 tys. wniosków od osób indywidualnych chcących produkować prąd ze słońca, a łączny budżet wyniósł do tej pory ponad 1,8 mld zł. Na realizację czwartej edycji programu przeznaczono około 350 mln zł. – Pierwsze trzy edycje programu „Mój Prąd” istotnie wpłynęły na rozwój branży fotowoltaicznej w Polsce. Stały się impulsem do rozwoju sektora i popularyzacji wśród polskiego społeczeństwa energetyki prosumenckiej. Jak szacują eksperci, w ubiegłym roku 1,5 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce pochodziło z fotowoltaiki. Uwzględnienie w czwartej edycji programu dofinansowania zakupu magazynów energii elektrycznej i ciepła oraz systemu zarządzania energią pozwoli prosumentom na zwiększenie zużycia wyprodukowanej przez nich energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, bez wprowadzania jej do sieci. Dodatkowo zapewni im zasilanie w energię elektryczną nawet w sytuacji przerwy w dostawach prądu z sieci. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że sama instalacja fotowoltaiczna nie wystarczy, aby korzystać z prądu w czasie awarii zasilania z sieci. W takich sytuacjach instalacje fotowoltaiczne, które nie są wyposażone w magazyny energii, również przestają pracować – mówi Barbara Adamska, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Zasady dofinansowania w ramach programu Mój Prąd są przejrzyste i zrozumiałe. – W przypadku montażu samej mikroinstalacji PV dopłata wynosi do 4 tys. zł. W przypadku inwestycji obejmującej inne komponenty, dofinansowanie instalacji PV zwiększa się do 5 tys. zł. Jest to uzasadnione wyższą ceną falownika hybrydowego, koniecznego, aby instalację fotowoltaiczną doposażyć w magazyn energii. Dopłata do magazynu energii elektrycznej wyniesie nie więcej niż 7,5 tys. do magazynu ciepła maksymalnie 5 tys. zł, do systemu zarządzania energią zaś do 3 tys. zł. – mówi Mieczysław Wrocławki, wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

 

Bezpieczeństwo energetyczne kraju to priorytet 

Lokalne wytwarzanie i zużywanie energii to dziś priorytet nie tylko na poziomie kraju. Budowanie bezpieczeństwa energetycznego musi zaczynać się na poziomie gospodarstw domowych. Czwarta edycja programu Mój Prąd to z pewnością działanie ukierunkowane na osiągnięcie tego celu – dodaje prezes Zarządu PSME.

Istotę dążenia do bezpieczeństwa energetycznego potwierdzają założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Jak czytamy w założeniach do aktualizacji, zwiększone zostanie wsparcie finansowe w instrumentach wspierających samowystarczalność energetyczną gospodarstw domowych. Wraz z rosnącym udziałem OZE w systemie elektroenergetycznym konieczne jest również zwiększenie potencjału magazynowania energii elektrycznej i ciepła na poziomie prosumentów, wytwórców OZE, operatorów sieci oraz agregatorów. W związku z tym intensyfikowane będą prace związane z rozwojem magazynów energii, w tym elektrowni wodnych szczytowo-pompowych oraz magazynów prosumenckich, które wpłyną na redukcję skutków potencjalnych zakłóceń w wytwarzaniu lub przesyle energii. Perspektywicznie szczególną rolę w magazynowaniu energii będzie pełnić wodór, zwłaszcza ten pochodzący z OZE oraz zapewniający zagospodarowanie nadmiarowej generacji z OZE.


Cele społeczne, ekonomiczne i środowiskowe 

Kluczowym celem programu „Mój Prąd” jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. Ma to doprowadzić do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (CO2) o 910 tys. ton w ciągu roku, a wskaźnik dodatkowej zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych powinien wynieść co najmniej 1200 MW. Istotą jest też realizacji krajowego celu w zakresie udziału OZE w wytwarzaniu i konsumpcji energii oraz edukacja w zakresie poszanowania środowiska i ochrony krajobrazu. – Inteligentne zarządzanie magazynowaniem i konsumpcją każdego wyprodukowanego kilowata to nie tylko czystsze powietrze, ale również tak ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej zbliżenie się do strategicznego celu, jakim jest niezależność energetyczna Polski – mówi Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii. – Rozwiązania, które pojawiły się w czwartej edycji programu „Mój Prąd”, ułatwią prosumentowi podjęcie decyzji o zakupie magazynu energii elektrycznej. Nawet jeżeli początkowo miałby być to magazyn o relatywnie niewielkiej pojemności, prosument zyskuje większą odporność na przerwy w zasilaniu z sieci. Dopłaty w ramach programu Mój Prąd 4.0 to również impuls do rozwoju branży magazynowania energii w Polsce – mówi Barbara Adamska.

To, co istotne dla konsumentów programu, NFOŚ zapowiada, że po pierwszej fazie zdrożenia nastąpi weryfikacja oczekiwań rynku, aby reagować proporcjonalnie do potrzeb i dostępnej alokacji środków. Nabór będzie prowadzony przez NFOŚiGW od 15 kwietnia br. do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy. Przeznaczony jest dla osób fizycznych korzystających z systemu rozliczeń net-billing. Okres kwalifikowalności kosztów liczony ma być od 1 lutego 2020 r. O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach program. Do dofinansowania z NFOŚiGW kwalifikowane będą następujące koszty: zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem) oraz zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.

 

 

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) działa na rzecz rozwoju branży magazynowania energii oraz transformacji energetycznej. Uczestniczy w pracach legislacyjnych oraz w kształtowaniu działań pozalegislacyjnych oraz prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną. Promuje standardy bezpieczeństwa użytkowania magazynów energii, także z uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego, technicznego i ekonomicznego. PSME skupia czołowe firmy działające na rynku magazynowania energii w Polsce: producentów, inwestorów, deweloperów i integratorów, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.