Sytuacja na rynkach 8 lipca – dolar mocny przed danymi z rynku pracy

foto: pixabay

Kluczowym punktem globalnego kalendarza będą dzisiaj dane Departamentu Pracy USA, które poznamy o godz. 14:30. Mediana oczekiwań wśród ekonomistów wskazuje, że w czerwcu w amerykańskiej gospodarce przybyło 270 tys. nowych miejsc pracy poza rolnictwem, wobec 390 tys. w maju. Stopa bezrobocia najpewniej pozostała na poziomie 3,6 proc., a dynamika płac nieco przyhamowała do 5,0 proc. r/r. Jak rynek zinterpretuje dzisiejsze dane? Nadal silny rynek pracy to sygnał dla FED, że może nadal robić swoje – rynek wycenia podwyżkę stóp o 75 p.b. w końcu lipca i o 50 p.b. we wrześniu. Jeżeli natomiast na tym obrazie zaczną pojawiać się wyraźne rysy, to zacznie się rynkowa dyskusja, czy nie należy rozważyć nieco mniejszych posunięć na jesieni. Co ciekawe, ten drugi scenariusz byłby dla rynków bardziej korzystny – mniejszy „docisk” ze strony FED, to odreagowanie na giełdach, oraz słabszy dolar.

Tymczasem amerykańska waluta nadal jest silna, dzisiaj nieznacznie mocniejszy jest tylko jen, który zareagował na zamach na byłego premiera Shinzo Abe. W najbliższy weekend w Japonii odbędą się wybory, które ma szanse wygrać partia premiera Kishidy (LDP). Najsłabsze są dzisiaj waluty naszego regionu, a w ujęciu G-10 korony skandynawskie, oraz funt i euro. Dopiero na dalszych miejscach mamy waluty Antypodów, które zwyczajowo reagowały nerwowo na podbicie ryzyka. Tymczasem te od kilku dni jest asymetryczne – dość dobrze zachowują się indeksy na Wall Street, umiarkowany optymizm widać w Azji, podczas kiedy minorowe nastroje panują w Europie. Rynki obawiają się, że właśnie tutaj zobaczymy największe uderzenie zbliżającej się globalnej recesji ze względu na duże uzależnienie niemieckiej gospodarki od rosyjskich surowców. Efekt to EURUSD jak na razie konsekwentnie zmierzający w stronę parytetu.

Dzisiaj poza wspomnianymi danymi z USA warto będzie zwrócić uwagę na wystąpienie szefowej ECB o godz. 13:55, a także odczyty z kanadyjskiego rynku pracy – podobnie, jak tych z USA o godz. 14:30.

EURUSD – będzie parytet?

Dzisiaj rano notowania EURUSD zeszły w okolice 1,0072, które nie były notowane od 20 lat. Spadki euro napędzają wciąż obawy związane z recesją w strefie euro, która może być bolesna. Niewykluczone jednak, że rynek może czekać pewne przesilenie związane z działaniami Europejskiego Banku Centralnego – posiedzenie mamy zaplanowane na 21 lipca. Decydenci powinni zainicjować cykl podwyżek stóp procentowych, chociaż spóźniony wobec tego, co robią inne banki centralne.

W krótkim terminie kluczowe będą dzisiejsze dane Departamentu Pracy USA, oraz ich interpretacja przez rynki. Technicznie rynek jest już mocno wyprzedany i teoretycznie gotowy do korekty, która może przybrać formę ruchu powrotnego w stronę 1,0350. Tym samym może mieć to miejsce wcześniej, zanim zobaczymy parytet na EURUSD.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.