Sytuacja na rynkach 7 lipca- dolar zerka na rynek pracy

foto: pixabay

Indeks ISM dla usług wypadł w czerwcu nieźle, a opublikowane zapiski z ostatniego posiedzenia FED potwierdziły determinację do działania w celu przeciwdziałania inflacji – wczoraj nie poznaliśmy informacji, które mogłyby zapowiadać osłabienie dolara, który ostatnio dostaje dodatkowe wsparcie w postaci „recesyjnego strachu”. Warto jednak zwrócić uwagę, że nerwowość w mniejszym stopniu udziela się indeksom na Wall Street. Przed nami dane z rynku pracy – dzisiaj ADP, a jutro odczyty Departamentu Pracy. Publikowane wczoraj dane JOLTS (dające szerokie spojrzenie) pokazały dość przyzwoity obraz rynku pracy, chociaż dotyczyły one okresu maja.

Dzisiaj najgorzej radzą sobie waluty naszego regionu (chociaż Węgrzy zdecydowali o nieoczekiwanym podniesieniu stopy depozytowej o 200 pb, a u nas czekamy na informacje z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej), podczas kiedy w przestrzeni G-10 nieznacznie tracą tylko jen, frank i korona szwedzka. Najsilniejsze są waluty Antypodów, nieznaczne odbicie notuje euro i funt. Dzisiaj uwagę zwrócą dane ADP, oraz o deficycie handlowym USA, a także planowane wystąpienia członków FED.

EURUSD – będzie ruch powrotny?

Ostatnie dni upłynęły pod znakiem strachu przed silną recesją w Niemczech (za sprawą wzrostu cen surowców i ryzyka ich reglamentowania, gdyby Rosja całkowicie odcięła dostawy), co zaważyło na notowaniach wspólnej waluty, która z impetem pokonała wsparcie przy 1,0350 wobec dolara i zeszła na poziomy notowane 20 lat temu. Czy zobaczymy ruch powrotny? Teoretycznie byłoby to możliwe w sytuacji słabości amerykańskiej waluty na szerokim rynku, co z kolei można by wiązać ze zmianą oczekiwań, co do skali ruchów FED na stopach procentowych. A więc rynek pracy? Zobaczymy, jakie dane pojawią się dzisiaj (ADP) i jutro (Departament Pracy USA).

 

W szerszym ujęciu obecna tendencja może zaprowadzić nas poniżej parytetu na EURUSD (1,00).

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.