Sytuacja na rynkach 6 lipca

We wtorek przez globalne rynki finansowe przetoczyło się nastawienie risk-off, co najwyraźniej zostało odzwierciedlone przez wartość amerykańskiego dolara. Inwestorzy masowo uciekali w stronę gotówki, a amerykański dolar wzbił się na kolejne wieloletnie rekordy. Obecnie kurs EUR/USD porusza się w rejonie 1,026, czyli blisko 20-letnich minimów, a coraz częściej słychać spekulacje na temat możliwości dotarcia obu walut do parytetu 1:1.

Siła dolara przekłada się automatycznie na słabość pozostałych walut świata. Wyjątkiem pozostaje japoński jen, który co prawda na przestrzeni ostatnich miesięcy także był słabszy od amerykańskiej waluty, jednak w ostatnich dniach utrzymuje swoją wartość, a kurs USD/JPY stabilizuje się w rejonie 135-136. Jen, podobnie jak dolar, jest uznawany za jedną z bezpiecznych przystani – i to nawet mimo faktu, że gospodarka japońska znajduje się obecnie w wyjątkowo trudnej sytuacji, a tamtejszy bank centralny nawet nie rozważa istotnego zacieśniania polityki monetarnej.

Słabość pokazuje także brytyjski funt, co w tym przypadku jest podyktowane nie tylko sytuacją na świecie, lecz również sytuacją wewnętrzną w Wielkiej Brytanii. Przyszłość rządu Borisa Johnsona znów stoi bowiem pod znakiem zapytania po tym, jak ze względu na brak zaufania do stylu przywództwa Johnsona, rezygnację złożyli tamtejszy minister finansów oraz sekretarz zdrowia. W rezultacie, polityczne perturbacje w Wielkiej Brytanii powracają jak bumerang, szkodząc funtowi.

 

OKIEM ANALITYKA – Czy recesja stanie się faktem?

Wtorkowe przeceny wielu aktywów, w tym akcji i surowców, wynikają z coraz bardziej stanowczego przekonania inwestorów o nadchodzącej recesji. Te oczekiwania są uzasadnione, bowiem nawet w Stanach Zjednoczonych mówi się już o dużym prawdopodobieństwie technicznej recesji, co mogą potwierdzić dane dotyczące PKB za II kwartał br. Na razie jednak do tych danych daleko, a w tym tygodniu inwestorzy także nie mogą narzekać na pusty kalendarz makro.

Jeszcze w bieżącym tygodniu pojawi się sporo danych ze Stanów Zjednoczonych, które wpłyną na oczekiwania związane z działaniami Fed. Dzisiaj opublikowane zostaną minutes z ostatniego posiedzenia FOMC, które rzucą więcej światła na plany Rezerwy Federalnej w zakresie zacieśniania polityki monetarnej w USA. Od dzisiaj do piątku pojawi się w USA także cały szereg istotnych danych, których kulminacją będą piątkowe informacje dotyczące amerykańskiego rynku pracy.

O ile bowiem PKB jest oczywiście ważnym wskaźnikiem, to właśnie sytuacja na rynku pracy ma często przeważający wpływ na działania Rezerwy Federalnej. Jakiekolwiek słabsze dane mogłyby skłonić Fed do spokojniejszego podejścia do podwyżek stóp procentowych – a to z pewnością odbiłoby się na mniejszej presji na wzrost wartości amerykańskiego dolara.

Wciąż jednak niepewna pozostaje sytuacja w Europie. O ile także po ECB inwestorzy spodziewają się cyklu podwyżek stóp procentowych, to nie ulega wątpliwości, że zamieszanie na europejskim rynku energii negatywnie wpływa na perspektywy dla gospodarki Starego Kontynentu, a to z pewnością nie pozostanie bez wpływu na plany ECB.

 

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityczka Domu Maklerskiego BOŚ

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.