Sytuacja na rynkach 31 maja: Oczekiwania jastrzębiego ECB

foto: FED stock

Sytuacja na rynkach 31 maja

Początek bieżącego tygodnia na rynkach walutowych upływa pod znakiem wysokich odczytów inflacji w krajach Europy. Wczoraj wyższe od oczekiwań okazały się odczyty inflacji HICP oraz CPI w Niemczech oraz w Hiszpanii, co kształtowało oczekiwania związane także z szerokim odczytem inflacji w całej strefie euro – który z kolei został opublikowany dzisiaj o godzinie 11:00.

Dane szacunkowe HICP pokazały, że w maju inflacja w strefie euro znalazła się na poziomie 8,1% rdr, co jest wynikiem wyższym od rynkowych oczekiwań, zakładających 7,7% rdr w maju – jak również wyższym od poprzedniego odczytu, znajdującego się na poziomie 7,5% rdr. Jednocześnie, trudno mówić tu o dużym zaskoczeniu: ostatnie dane z różnych krajów w Europie (także z Polski) sugerują, że inflacja bynajmniej nie hamuje, a wręcz pobija – z miesiąca na miesiąc coraz wyższe – oczekiwania.

Tymczasem w Europie kluczową informacją, która pojawiła się na początku tygodnia, jest szósty już pakiet europejskich sankcji, narzuconych na Rosję. Zawiera on m.in. wprowadzenie zakazu importu rosyjskiej ropy naftowej do państw Wspólnoty, jak również odłączenie największego rosyjskiego banku, Sberbanku, od systemu SWIFT. Zwłaszcza to pierwsze postanowienie budzi emocje, głównie w kontekście coraz wyższej inflacji w Europie, którą niewątpliwie nowe sankcje dodatkowo napędzą.

 

OKIEM ANALITYKA – Oczekiwania bardziej jastrzębiego ECB

W ostatnich dniach sytuacja na rynkach walutowych kręci się wokół odczytów inflacji w Europie. Podwyższony odczyt inflacji za maj pojawił się w kluczowych krajach eurolandu, a dziś także ogólnie dla całej strefy euro, co budzi oczekiwania bardziej zdecydowanych działań Europejskiego Banku Centralnego w kwestii walki z inflacją.

Przez wiele miesięcy ECB biernie przyglądał się rosnącej inflacji w Europie i prezentował gołębie nastawienie, bojąc się zrobić falstartu w kwestii zacieśniania polityki monetarnej. Miało to swoje uzasadnienie, bowiem w obliczu rosnących cen surowców i towarów ECB obawiał się, że zbyt agresywne podwyżki poskutkują wyraźnym spowolnieniem gospodarczym na Starym Kontynencie.

Obecnie jednak jest już w zasadzie oczywiste, że inflacja zbyt prędko nie zostanie poskromiona, zwłaszcza w obliczu ogłoszonego wczoraj odcięcia się Europy niemal całkowicie od rosyjskiej ropy naftowej. Nowe sankcje budzą presję na jeszcze wyższe ceny paliw, co tylko nakręci inflację w kolejnych miesiącach. Nie pomaga również słabość euro względem dolara, która w ostatnich miesiącach jedynie pogarszała sytuację.

Obecnie wydaje się więc niemal pewne, że ECB będzie zmuszony do walki z inflacją i przyjmie bardziej jastrzębią retorykę. Obecne rynkowe założenia to podwyżka stóp procentowych w strefie euro o 115 punktów bazowych w drugiej połowie 2022 r. Jeśli jednak utrzyma się podwyższona inflacja, to niewykluczone, że ECB będzie musiał zadziałać bardziej agresywnie, by nie doprowadzić do powrotu słabości euro.

 

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityczka Domu Maklerskiego BOŚ

 

 

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.