Sytuacja na rynkach 30 czerwca – COVID powraca?

foto: pexels

O ile wczorajszy handel na Wall Street przyniósł już umiarkowane zmiany indeksów (względem silnej przeceny z wtorku), o tyle nastroje w Azji nie były najlepsze (poza Chinami, gdzie wsparciem okazały się odczyty indeksów PMI, które powróciły w czerwcu ponad poziom 50 pkt., a w przypadku usług było to dość wyraźne). Pod presją znalazła się giełda w Japonii po tym, jak władze podniosły alert dotyczący COVID po odnotowaniu wyraźnego wzrostu przypadków (o 63 proc. w ciągu tygodnia). Otwartym pytaniem jest na jakie dalsze kroki zdecydują się Japończycy i jak wpłynie to na perspektywy tamtejszej gospodarki. Nowa fala zakażeń COVID to nie tylko problem Azji, coraz więcej przypadków notowanych jest także w Europie. Przebieg zakażenia jest jednak łagodny i władze nie podejmują działań mających na celu przywracanie dystansu społecznego i izolacji. Łatwo też sobie wyobrazić, że takie ruchy wyraźnie zwiększyłyby prawdopodobieństwo pojawienia się głębokiej recesji w gospodarce, której rynki tak bardzo się teraz obawiają.

Na rynku FX zmiany nie są dzisiaj duże. Najsilniejszy jest jen, który korzysta ze spadku rentowności amerykańskich obligacji – kurs USDJPY pozostaje jednak znacząco powyżej poziomu 135,57. Drugi jest funt, któremu nie przeszkodziły mieszane komentarze ze strony Banku Anglii – rynek dalej zakłada, że decydenci mogliby zdecydować się na podwyżki stóp procentowych w większej skali. Na drugim biegunie mamy słabszą koronę norweską, oraz dolara kanadyjskiego, którym zaszkodziła wczorajsza przecena notowań ropy naftowej.

Dzisiaj w kalendarzu uwagę zwrócą dane o wydatkach i dochodach Amerykanów, a także odczyt PCE Core (godz. 14:30), podczas kiedy jutro rynki będą emocjonować się odczytami PMI dla przemysłu, inflacją HIPC w strefie euro, oraz danymi ISM z USA.

EURUSD – coraz bliżej 1,0350

Rynek EURUSD zachowuje się podobnie jak po 9 czerwca – wtedy w ciągu kilku dni zeszliśmy mocno w dół. Karty znów rozdaje dolar, który jest beneficjentem strachu wokół globalnej recesji. Rynek przestaje zwracać uwagi na potencjalne działania Europejskiego Banku Centralnego na stopach procentowych, jakie zostaną zainicjowane 21 lipca. Dlaczego? Bo słabe dane makro (dzisiaj rozczarowująca sprzedaż detaliczna i bezrobocie z Niemiec) ograniczają długoterminowe oczekiwania wobec ECB. Pojawia się też coraz więcej opinii, co do możliwych narzędzi, jakie mógłby wykorzystać bank centralny, aby przeciwdziałać ryzyku defragmentacji – aby były one skuteczne, muszą mieć długoterminowy charakter, oraz brak ograniczeń kwotowych. I tu pojawia się problem, gdyż trudno ocenić na ile przy nowym „nielimitowanym QE” ECB byłby w stanie efektywnie wycofywać „dodrukowane” pieniądze z rynku.

 

Technicznie po wybiciu wsparcia przy 1,0470 ten rejon stał się oporem, a notowania mogą zmierzać w stronę okolic 1,0350.

Sporządził:

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

 

 

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.