Sytuacja na rynkach 29 lipca – Wyraźny wzrost wartości jena

foto: pixabay

Sytuacja na rynkach 29 lipca – Silne wzrosty wartości jena

Bieżący tydzień na rynkach walutowych jest dość burzliwy dla amerykańskiego dolara. Wiele wskazuje bowiem na to, że zakończy się on dla dolara na wyraźnym minusie – US Dollar Index przyspieszył spadki zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia, schodząc poniżej 106 pkt. W rezultacie, bieżący tydzień prawdopodobnie będzie drugim z kolei spadkowym tygodniem na wykresie FUSD.

Relatywny spokój jest widoczny na parze walutowej EUR/USD. O ile dolar otrzymał w tym tygodniu kilka ciosów, to także sytuacja gospodarcza w Europie budzi wiele obaw, zwłaszcza w kontekście problemów z bezpieczeństwem energetycznym. W rezultacie, notowaniom euro także brakuje siły do spektakularnych zwyżek, a kurs eurodolara utrzymuje się wciąż w rejonie 1,02.

Spadek wartości dolara jest widoczny natomiast bardzo wyraźnie w relacji do japońskiego jena. Notowania USD/JPY od środy zniżkują, a wczoraj przyspieszyły one spadki, czego rezultatem jest zejście do rejonu 133. To najniższy poziom notowań tej pary walutowej od sześciu tygodni. Zniżka na wykresie USD/JPY jest wynikiem oczekiwań zbliżania się stóp procentowych w USA do docelowych poziomów – oraz ich obniżki już w przyszłym roku. To oznaczałoby, że rozjazd pomiędzy ultraluźną polityką monetarną w Japonii oraz jastrzębią polityką monetarną w USA powoli zacznie się stabilizować.

 

OKIEM ANALITYKA – Spór o technikalia w USA

Ostatnie dni na światowych rynkach walutowych były okresem mieszanych nastrojów, zwłaszcza w kontekście próby oceny sytuacji w amerykańskiej gospodarce. Czwartkowe dane dotyczące PKB pokazały bowiem, że z technicznego punktu widzenia w USA mamy do czynienia z recesją, bowiem wskaźnik ten notuje ujemną dynamikę już dwa kwartały z rzędu (w II kw. br. annualizowany PKB w USA pokazał dynamikę na poziomie -0,9% wobec oczekiwań 0,5%).

Jednak to, czy recesja faktycznie jest, czy jednak jej nie ma, bywa poddawane w wątpliwość. Zarówno szef Fed, Jerome Powell, jak i sam prezydent USA, Joe Biden, unikają tego słowa jak ognia, zwracając uwagę na nadal silny amerykański rynek pracy.

Jest to jednak w zasadzie spór o technikalia. O ile faktycznie, w Stanach Zjednoczonych przywiązuje się szczególnie dużo uwagi sytuacji na rynku pracy, to nie ulega wątpliwości, że pozostałe wskaźniki makroekonomiczne w USA (chociażby te dotyczące aktywności konsumentów) wskazują na coraz większe trudności tamtejszej gospodarki.

A to oznacza, że Fed może faktycznie mniej agresywnie podchodzić do polityki monetarnej w kolejnych miesiącach – co z kolei będzie sprzyjało scenariuszowi oddawania części zwyżek przez amerykańskiego dolara.

 

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityczka Domu Maklerskiego BOŚ

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.