Sytuacja na rynkach 29 czerwca – dolar znów na fali

foto: pixabay

Wyraźne pogorszenie się nastrojów na Wall Street jeszcze wczoraj wieczorem doprowadziło do podbicia dolara na szerokim rynku. Inwestorzy w USA zareagowali nerwowo na słabe dane dotyczące indeksu zaufania konsumentów Conference Board, odbierając go jako element potwierdzający scenariusz zbliżającej się recesji. Wydaje się jednak, że próby oceny, co do tego czy zobaczymy tzw. twarde lądowanie gospodarki, czy też bardziej łagodne, będzie można postawić dopiero za kilka miesięcy. Ostatnie wypowiedzi członków FED (Daly, Williams, Bullard) nie brzmią nazbyt pesymistycznie. W tym kontekście dzisiaj o godz. 14:30 poznamy ważne dane – to ostateczne odczyty danych nt. PKB za I kwartał (rynek spodziewa się potwierdzenia spadku o 1,5 proc. w ujęciu zanualizowanym). Kluczowym wydarzeniem dnia będzie jednak rozpoczynający się o godz. 15:00 panel dyskusyjny z udziałem szefów ECB, BOE i FED. Wczoraj Christine Lagarde dała do zrozumienia, że ECB będzie dość elastyczny w ramach reinwestowania środków z pandemicznego programu skupu aktywów PEPP, tak aby wykorzystać tą możliwość do stabilizacji rentowności obligacji niektórych krajów strefy euro. To jednak krótkoterminowe rozwiązanie, tym samym rynek będzie chciał przekonać się, na ile ECB jest w stanie zaoferować jeszcze coś innego (jak chociażby nowy program sterylizowanego skupu aktywów, o którym zaczęto plotkować w ostatnich dniach). Dzisiaj po południu możemy jednak zobaczyć nawiązania do skali podwyżek stóp procentowych, a tutaj decydenci z ECB już zapowiedzieli ruchy o 25 p.b. w lipcu i 50 p.b. w sierpniu.

EURUSD – oddalają się szanse na wybicie linii trendu spadkowego

Wczorajsze mocne cofnięcie z okolic 1,06 do 1,0485 dzisiaj rano, może być sygnałem, że EURUSD nie jest jeszcze gotowy na zwyżki. Wypowiedzi przedstawicieli EBC o tym, że podwyżka o 50 p.b. we wrześniu po spodziewanym w lipcu ruchu o 25 p.b. jest scenariuszem bazowym to za mało. Rynek biernie podchodzi też do wczorajszej wypowiedzi Christine Lagarde odnośnie elastycznego wykorzystania możliwości reinwestowania środków z programu PEPP, gdyż takie działania mogą okazać się niewystarczające do powstrzymania procesu defragmentaryzacji długu strefy euro. Z kolei nowe narzędzia nie zostały przedstawione i trudno ocenić, czy dojdzie do tego na posiedzeniu 21 lipca.

 

Prawdopodobieństwo scenariusza spadkowego – do 1,0350 na EURUSD – znów wzrosło. Niemniej kluczowe w tym wypadku wsparcie przy 1,0470 pozostaje aktualne.

Opublikowane dzisiaj o godz. 11:00 indeksy koniunktury sporządzane przez Komisję Europejską kontrastują z pesymistycznymi wskazaniami, jakie popłynęły po ostatnich danych PMI. Przed nami jeszcze dane o inflacji w Niemczech (godz. 14:00), PKB w USA (godz. 14:30), oraz doniesienia z panelu bankierów centralnych w Sintrze (po godz. 15:00).

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.