Sytuacja na rynkach 28 lipca – Czy mamy recesję w USA?

foto: pexels

Kluczowym tematem wczorajszej sesji na globalnych rynkach walutowych była decyzja Fed w sprawie poziomu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Oczekiwany scenariusz się zrealizował: Fed podwyższył stopy procentowe o 0,75 pkt. procentowego, zapowiadając kontynuację swojej jastrzębiej polityki w kolejnych miesiącach.

Niemniej, reakcja inwestorów na tę decyzję sugeruje, że mimo wszystko oczekiwano czegoś więcej – a dokładniej, jeszcze bardziej zdecydowanych i klarownych deklaracji dotyczących kolejnych podwyżek stóp procentowych. Słowa Jerome Powella były bowiem dość ogólne i zostawiają one duże pole do manewru. Przewodniczący Fed powiedział, że we wrześniu uzasadniona byłaby kolejna znacząca podwyżka stóp procentowych w USA, jednak nie może on określić, o jak dużą podwyżkę chodzi, ponieważ wszystko zależeć będzie od danych makro, które będą pojawiać się w USA w kolejnych tygodniach.

W rezultacie, wartość amerykańskiego dolara wczoraj zniżkowała. Indeks dolara zbliżył się do poziomu 106 pkt. (spadając z okolic 107 pkt.), a notowania EUR/USD wzrosły, powracając w okolice 1,02. Oczywiście ruchy te trudno uznać za przełomowe, bowiem oznaczały one praktycznie powrót do stanu z początku tygodnia.

Słabość dolara po decyzji Fed odbija się na szerokim rynku walutowym. Dzisiaj na jej fali spada wycena USD/JPY – notowania tej pary walutowej spadły do okolic 135,30, czyli do najniższego poziomu od trzech tygodni.

 

OKIEM ANALITYKA – Czy recesja w USA jest faktem?

Wczoraj na rynkach walutowych uwagę inwestorów przyciągała przede wszystkim decyzja Rezerwy Federalnej dotycząca stóp procentowych – natomiast dzisiaj wzrok inwestorów skieruje się na dane makroekonomiczne z USA. Nadal więc w centrum uwagi pozostanie amerykańska gospodarka – a wszystko za sprawą zaplanowanej na późniejsze godziny publikacji danych dotyczących PKB w Stanach Zjednoczonych.

Dane te pokażą przede wszystkim, czy z technicznego punktu widzenia mamy już do czynienia z recesją w USA. W pierwszym kwartale br. annualizowany PKB w USA wykazał bowiem dynamikę -1,6%. Jeśli dane za II kwartał także pokażą ujemny wynik, to recesja w tym kraju oficjalnie stanie się faktem. Na razie jednak oczekiwania wskazują raczej na dodatni wynik (rynkowy konsensus to 0,5%).

Kwestia recesji przyciąga uwagę także dlatego, że została ona podkreślona wczoraj przez samego Jerome Powella. Szef Fed stwierdził jednak, że jego zdaniem, gospodarka USA nie mierzy się obecnie z recesją, a dane makro powinny w kolejnych tygodniach uzasadniać jastrzębie stanowisko Fed.

Jednocześnie, kolejna duża podwyżka stóp procentowych, która właśnie miała miejsce, coraz bardziej przybliża stopy do poziomu neutralnego dla rynku i docelowego dla Fed. Warto zwrócić uwagę, że administracja USA próbuje walczyć z inflacją także innymi sposobami, np. poprzez uwalnianie kolejnych ilości ropy naftowej ze swoich strategicznych rezerw i wywieranie presji na niższe ceny paliw.

 

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityczka Domu Maklerskiego BOŚ

 

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

1 Trackback / Pingback

  1. Motyw dzikiego zachodu w popkulturze | Webmagazyn

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.