Sytuacja na rynkach 27 lipca – RBA i Fed w centrum uwagi

foto: pexels

Dzisiejsza sesja na globalnych rynkach walutowych upływa pod znakiem wyczekiwania na wieczorną decyzję Fed w sprawie poziomu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Oczekiwana jest podwyżka o 0,75 pkt. procentowego, której prawdopodobieństwo wg FedWatch wynosi 86%. Niemniej, nadal występuje 14-procentowe prawdopodobieństwo podwyżki o cały punkt procentowy – a realizacja takiego scenariusza z pewnością byłaby wsparciem dla amerykańskiego dolara.

Wczoraj notowania FUSD odbiły w górę do poziomu 107 pkt., a dzisiaj utrzymują się tuż poniżej tego poziomu. Z kolei kurs EUR/USD wczoraj zniżkował do okolic 1,01, tym samym pozostając w rejonie parytetu z połowy bieżącego miesiąca.

Niemniej, na początku dzisiejszej sesji więcej uwagi inwestorów przyciągnęły dane dotyczące inflacji w Australii. Okazała się ona niższa od oczekiwań – odczyt za II kwartał br. znalazł się na poziomie 6,1% rdr w porównaniu z oczekiwaniami 6,3% rdr. To co prawda nadal najwyższy odczyt inflacji w tym kraju od 21 lat, ale jednak nie tak wysoki, jak się spodziewano. To zaś sprawiło, że inwestorzy poddali w wątpliwość śmiałe podwyżki stóp procentowych w Australii w najbliższych miesiącach.

W rezultacie, kurs AUD/USD delikatnie rano spadł – jednak mimo wszystko szybko zaczął odrabiać straty i obecnie porusza się on w okolicach 0,6950.

 

OKIEM ANALITYKA – Polityka Fed w centrum uwagi

Niższe od oczekiwań dane dotyczące inflacji w Australii stanowiły pewne zaskoczenie dla inwestorów i przyczyniły się do presji na spadek notowań australijskiego dolara. Jednak ta reakcja była krótkotrwała, bowiem wiele wskazuje na to, że nawet pomimo lekko rozmijających się z oczekiwaniami danych, różnice te nie są na tyle istotne, aby zmienić kierunek działań RBA w kwestii stóp procentowych. Szef tego banku w ostatnich dniach zapowiadał dalsze podwyżki stóp i zapewne się tego nie wycofa, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że i tak inflacyjny odczyt jest wysoki na tle ostatnich lat. W rezultacie, jeszcze w sierpniu oczekiwana jest podwyżka stóp procentowych w Australii o 0,50 punktu procentowego.

Jednak dzisiaj to nie Australia, lecz Stany Zjednoczone, znajdują się w centrum uwagi inwestorów ze względu na decyzję Fed ws. stóp procentowych. Nawet jeśli Fed postąpi zgodnie z oczekiwaniami, czyli podniesie stopy o 0,75 pkt. proc., to i tak najwięcej spekulacji budzą już kolejne kroki tej instytucji. Jeśli Fed utrzyma swoje wyjątkowo jastrzębie podejście do polityki monetarnej i zasugeruje kolejne wyraźne podwyżki stóp w nadchodzących miesiącach, to z pewnością będzie to czynnik umacniający amerykańskiego dolara i podtrzymujący jego wartość także na kolejne tygodnie.

 

 

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityczka Domu Maklerskiego BOŚ

 

 

 

 

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.