Sytuacja na rynkach 27 czerwca – dolar traci na sentymencie

Pexels

Poniedziałek przynosi kontynuację lekkiego osłabienia dolara dzięki lepszemu sentymentowi na rynkach akcji – Wall Street zakończyła handel sporymi wzrostami, a pozytywny trend utrzymał się też w Azji, oraz na otwarciu Europy. Skala spadków dolara jest jednak kosmetyczna, co może pokazywać, że inwestorzy nie są do końca przekonani, co do do dłuższej korekty. Najlepiej zachowują się funt, oraz korona szwedzka (brytyjskiej walucie nie zaszkodziły doniesienia, jakoby wewnętrzna opozycja miała planować kolejne wnioski o wotum zaufania dla szefa rządu), dalej mamy euro i koronę norweską. Kluczowym wydarzeniem tego tygodnia będzie organizowane przez Europejski Bank Centralny trzydniowe forum w portugalskiej Sintrze, które zakończy się w środę panelem dyskusyjnym szefów ECB, BOE i FED. Euro i funt są dzisiaj mocniejsze, bo teoretycznie to ECB i BOE mogą bardziej zaskoczyć jakimiś sygnałami nt. skali podwyżek stóp procentowych, niż FED, którego przedstawiciele wiele już ostatnio powiedzieli.

EURUSD – czy wybijemy linię trendu spadkowego?

Mamy kolejną próbę podejścia pod cztero-miesięczną linię trendu spadkowego. Czy dojdzie do jej wybicia? Sentyment na rynkach jest lepszy, co powinno stwarzać argumenty za korektą dolara, a forum ECB w portugalskiej Sintrze może przynieść podbicie oczekiwań, co do skali podwyżek stóp w najbliższych miesiącach. Gdyby pojawiły się spekulacje, że w lipcu ECB zdecydowałby się nie na 25 p.b., a 50 p.b. to mogłoby to wyraźnie podbić euro.

 

Technicznie – trwałe wybicie linii spadkowej trendu mogłoby dać impuls do ruchu w stronę oporów z maja/czerwca przy 1,0770.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.