Sytuacja na rynkach 25 lipca – Wyczekiwanie na Fed

foto: FED stock

Poprzedni tydzień na światowych rynkach walutowych upływał pod znakiem wyczekiwania, a później reakcji na czwartkową decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych w strefie euro. ECB, zgodnie z oczekiwaniami, zdecydował się na pierwszą od 11 lat podwyżkę stóp, i to od razu o pół punktu procentowego, co stanowiło wsparcie dla notowań euro w poprzednim tygodniu. W rezultacie, kurs EUR/USD odbił się w górę od parytetu i dotarł do okolic 1,02.

Jednak póki co wspólna waluta nie ma siły na kontynuowanie zwyżki, co pokazuje spokojny początek dzisiejszej sesji na eurodolarze. Większość indeksów akcji w poniedziałek notuje spadki, co jest wyrazem utrzymującej się na globalnym rynku awersji do ryzyka. O ile ostatnie dwa tygodnie przyniosły pewną odwilż na rynku, to pod koniec poprzedniego tygodnia przypomniały o sobie słabsze dane makro (wstępne odczyty PMI dla przemysłu i usług za lipiec w większości państw świata rozczarowały).

Jednocześnie, mimo obaw o spowolnienie gospodarcze, szansa na bardziej gołębie nastawienie banków centralnych wydaje się niewielka. Niedawny wyjątkowo wysoki odczyt inflacji w USA (9,1% rdr w czerwcu) rozbudził oczekiwania kolejnej znaczącej podwyżki stóp procentowych w bieżącym tygodniu. Spotkanie FOMC ma miejsce bowiem już w dniach 26-27 lipca, a w środę Fed ogłosi decyzję ws. stóp procentowych. Do tego czasu sytuacja na rynkach walut najprawdopodobniej będzie podporządkowana wyczekiwaniu na to wydarzenie.

 

OKIEM ANALITYKA – Czy powróci parytet?

Po ubiegłotygodniowym skierowaniu uwagi inwestorów na ECB, w tym tygodniu jak bumerang powraca kwestia wysokości stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Wszystko za sprawą wyczekiwania na środową decyzję Fed ws. stóp procentowych. Oczekiwania rynkowe wskazują na największe prawdopodobieństwo podwyżki stóp w USA o 75 punktów bazowych – jednak po niedawnym wysokim odczycie inflacji w tym kraju, pod uwagę brany jest również scenariusz podwyżki o cały punkt procentowy.

Z pewnością decyzja Fed będzie rozgrzewać nastroje na światowych rynkach walutowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę obawy związane ze spowolnieniem gospodarczym. Zarówno jastrzębie podejście Fed, jak i pojawiający się na nowo wzrost awersji inwestorów do ryzyka, to czynniki, które sprzyjają wysokim wycenom amerykańskiego dolara. Dolar jest bowiem uznawany za najpopularniejszą bezpieczną przystań na światowych rynkach finansowych – i dopóki sytuacja się nie uspokoi, jego wycena będzie na tym korzystać.

O ile w najbliższym czasie okolice 1,02 mogą służyć jako pewien punkt zakotwiczenia dla notowań eurodolara, to nie można wykluczyć powrotu presji na parytet EUR/USD. Nadal bowiem to Europa stoi przed największymi wyzwaniami gospodarczymi, związanymi przede wszystkim z niepewnością związaną z bezpieczeństwem energetycznym Starego Kontynentu. O ile europejskie spółki energetyczne najprawdopodobniej pokażą rekordowe zyski za II kw. br., to – według ankiety opublikowanej w niedzielę – już 16% niemieckich firm przemysłowych zadeklarowało zmniejszenie produkcji ze względu na wysokie koszty energii.

 

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityczka Domu Maklerskiego BOŚ

 

 

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.