Sytuacja na rynkach 23 czerwca – dolar skorzysta na recesji?

foto: pixabay

Wczorajsze wystąpienie szefa FED przed Kongresem nie przyniosło odpowiedzi na pytanie, czy USA unikną recesji. Ba, Powell dał do zrozumienia, że nie można jej wykluczyć, gdyż bank centralny pozostanie zdeterminowany do walki z inflacją. Zapytany o ruch o 100 p.b. na posiedzeniu stwierdził, że taki scenariusz jest na stole. Generalnie jednak decydenci będą dość elastyczni, a konkretne decyzje będą zapadać z posiedzenia na posiedzenie. Bardziej agresywne ruchy są jednak mniej prawdopodobne, gdyż w kontekście szybko zmieniającego się otoczenia makro FED zauważa tzw. destrukcję popytu. Reasumując, nie jest łatwo i nie będzie łatwo, ale Rezerwa będzie chciała podejmować najbardziej optymalne na dany moment rozwiązania, aby zrównoważyć wszystkie ryzyka. Co na to rynek?

Dolar, który zyskiwał przed wystąpieniem Powella, po nim zaczął tracić, ale później wymazał ten ruch. W czwartek rano ponownie amerykańska waluta zwycięża na szerokim rynku. Wygląda na to, że w sytuacji niepewności gospodarczej, ale i też politycznej na świecie, to amerykańska waluta pozostaje najlepszą alternatywą.

W gronie najsłabszych walut wśród G-10 jest dzisiaj korona szwedzka, co można wiązać z  utrzymującą się awersją do ryzyka. Dalej plasują się waluty Antypodów, oraz brytyjski funt. Zaskoczeniem jest ruch Norges Banku, który podniósł dzisiaj stopy procentowe o 50 pb do 1,25 proc. – to jednak tylko trochę ograniczyło skalę spadku notowań korony norweskiej. Dzisiaj traci też euro, któremu nie pomagają dzisiejsze szacunki dla indeksów PMI za czerwiec ze strefy euro- wskaźnik dla niemieckiego przemysłu znalazł się na najniższym poziomie od 23 miesięcy (52,0 pkt.). To woda na młyn dla tych członków EBC, którzy optują za symbolicznymi podwyżkami stóp procentowych w tym kwartale. Dzisiaj poznamy też szacunki PMI dla Wielkiej Brytanii, decyzję Banku Turcji ws. stóp procentowych i szacunki PMI także dla USA. Będzie to także dzień z kolejnym wystąpieniem szefa FED – tym razem przed Komisją ds. usług finansowych Izby Reprezentantów.

EURUSD – PMI na korzyść gołębi

Opublikowane dzisiaj czerwcowe szacunki indeksów PMI dla przemysłu i usług, pokazują, że spowolnienie w gospodarce strefy euro może pojawić się szybciej, niż sądzono. Wskaźnik dla przemysłu spadł do 52,0 pkt., a dla usług do 52,8 pkt. Co na to Europejski Bank Centralny? Zrobi to, co obiecał – dwie podwyżki stóp w tym kwartale, ale raczej w skali 25 pb. na posiedzenie. Ten symboliczny ruch raczej nie poprawi pozycji euro.

 

Technicznie linia trendu spadkowego nadal obowiązuje. To sprawia, że perspektywa ponownego testowania okolic 1,0350 znów stała się możliwa.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.