Sytuacja na rynkach 21 lipca – ECB jastrzębi, ale na jak długo?

foto: Peter Heeling

Sytuacja na rynkach 21 lipca – Niespokojnie w Europie przed decyzją ECB

Początek bieżącego tygodnia na światowych rynkach walutowych upływał pod znakiem osłabienia amerykańskiego dolara. To już jednak nie jest aktualne – od wczoraj amerykańska waluta powraca do zwyżek i utrzymuje się tym samym niedaleko wieloletnich maksimów względem pozostałych globalnych walut.

Wcześniej przyczyną nieznacznej przeceny dolara były oczekiwania bardziej jastrzębiego podejścia Europejskiego Banku Centralnego do polityki monetarnej w najbliższym czasie. Już dzisiaj ECB ma podjąć decyzję ws. stóp procentowych i o ile jeszcze na początku tygodnia za pewnik uznawano podwyżkę o 25 pkt. bazowych, to obecnie prawdopodobna wydaje się podwyżka o 50 pkt. bazowych.

Powyższe informacje sprzyjają wyższej wycenie euro, a dodatkowym wsparciem dla notowań tej waluty jest ulga po ponownym uruchomieniu gazociągu Nord Stream 1 po 10-dniowym okresie prac konserwacyjnych.

Niemniej, na horyzoncie w Europie pojawiły się inne problemy, uderzające w walutę wspólnoty. Chodzi o zamieszanie polityczne we Włoszech. Co prawda rząd Mario Draghiego otrzymał wotum zaufania w senacie, jednak kluczowe koalicyjne partie zbojkotowały głosowanie, co świadczy o braku jedności politycznej i możliwym pogłębieniu problemów w przyszłości.

Włoskie zamieszanie negatywnie przełożyło się na wycenę euro: kurs EUR/USD dzisiaj oscyluje poniżej 1,02.

OKIEM ANALITYKA – ECB może być jastrzębi, ale na jak długo?

Dzisiaj tematem dnia na światowych rynkach finansowych jest decyzja ECB, dotycząca poziomu stóp procentowych w strefie euro. Inwestorzy szacują, że prawdopodobieństwo podwyżek o 25 pb i 50 pb mniej więcej rozkłada się po połowie – i naturalnie wyższa podwyżka sprzyjałaby wyższym wycenom euro.

Niemniej, obecnie inwestorzy już coraz bardziej patrzą w przyszłość i szacują, na ile ECB może pozwolić sobie na jastrzębie nastawienie także w kolejnych miesiącach. Obecnie na rynku wyceniana jest łączna podwyżka stóp w strefie euro o około 1% (co wyniosłoby stopę depozytową z obecnego poziomu -0,5% do od dawna niewidzianych w strefie euro pozytywnych poziomów). Ale nie jest to takie pewne, biorąc pod uwagę wyzwania, przed którymi stoi obecnie Europa.

Niestabilność włoskiego rządu może przekształcić się w jego rozpad w kolejnych miesiącach. Ale jeszcze większym problemem (dla Włoch i nie tylko) jest niepewność dotycząca zaopatrzenia Europy w surowce energetyczne.

Wczoraj Komisja Europejska zwróciła się z apelem do krajów członkowskich UE o cięcie konsumpcji gazu o 15% aż do marca przyszłego roku. Ten apel wynikał z obaw o dostawy gazu ziemnego z Rosji. O ile gazociąg NS1 został dziś na nowo uruchomiony, to nie ma żadnej pewności, że w kolejnych miesiącach dostawy gazu do UE nie staną się znów elementem gry politycznej Władimira Putina. Jest na to duża szansa, biorąc pod uwagę znaczne uzależnienie Europy od rosyjskich dostaw.

W takiej sytuacji zacieśnianie polityki monetarnej w UE może nie być priorytetem ECB – zwłaszcza że wyższe stopy procentowe przyczyniają się do większych obaw dotyczących spowolnienia gospodarczego.

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityczka Domu Maklerskiego BOŚ

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.