Sytuacja na rynkach 20 maja

foto: pixabay

Po sześciu tygodniach nieprzerwanych zwyżek, indeks amerykańskiego dolara w bieżącym tygodniu najprawdopodobniej wyjdzie na minus. US Dollar Index oscyluje obecnie już poniżej 103 pkt., czyli na poziomach sprzed dwóch tygodni. W rezultacie, bieżący tydzień będzie pierwszym spadkowym tygodniem od marca oraz – jeśli dzisiaj nie dojdzie do wyraźnego zawrócenia notowań indeksu dolara w górę – najgorszym tygodniem na rynku tej waluty od przełomu stycznia i lutego.

Na wykresie notowań eurodolara oznacza to odreagowanie wzrostowe. Kurs tej pary walutowej dzisiaj rano porusza się w konsolidacji w okolicach wczorajszego zamknięcia, czyli w rejonie 1,0580. Bardzo wyraźny ruch spadkowy notuje kurs USD/JPY, który z okolic 1,00 zniżkował do obecnego rejonu 0,97. To najlepszy tygodniowy wynik franka od marca 2020 r.

Na uwagę w tym tygodniu zasługują gorsze od oczekiwań dane makroekonomiczne w Stanach Zjednoczonych. Wczorajszy odczyty indeksu Fed z Filadelfii oraz indeksu wskaźników wyprzedzających Conference Board, jak również dane dotyczące sprzedaży domów na rynku wtórnym oraz wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA – wszystkie zaskoczyły negatywnie.

Z technicznego punktu widzenia, na odreagowanie spadkowe wartości dolara wskazywało wykupienie tego rynku i dywergencje na wskaźnikach. Niemniej, w obliczu gorszych danych w USA, dolar traci powoli swój status bezpiecznej przystani, a inwestorzy zaczynają zwracać uwagę także na inne aktywa zachowujące wartość w czasach kryzysów.

OKIEM ANALITYKA – Dolar na drodze do najgorszego tygodnia od lutego

Jeszcze w pierwszej połowie tygodnia pewnym wsparciem dla notowań amerykańskiego dolara były zapewnienia Fed o kontynuacji jastrzębiego podejścia do polityki monetarnej – a nawet o możliwych bardziej agresywnych podwyżkach stóp procentowych, gdyby zaszła taka potrzeba. Niemniej, te zapewnienia nie działają już na dolara tak skutecznie jak wcześniej – zwłaszcza że pogarszające się dane makro w USA poddają w wątpliwość to, czy Fed faktycznie będzie walczył z wysoką inflacją za wszelką cenę.

Ciosem dla dolara okazały się także sygnały ze strony banków centralnych w Europie, dotyczące możliwego większego zaangażowania w walkę z inflacją. O ile w państwach Europy Środkowo-Wschodniej te procesy już mają miejsce, to ECB dotychczas nie reagował, aczkolwiek ostatni protokół z posiedzenia ECB wskazuje na to, że także ten bank centralny dostrzega konieczność bardziej aktywnego działania. Bardziej jastrzębie podejście zasygnalizował także bank centralny Szwajcarii.

Tymczasem największe trudności z kierunkiem działań nieustannie ma Bank Japonii, który także czuje presję do walki z wysoką inflacją, ale obawy przed załamaniem się lokalnej gospodarki skutecznie powstrzymują go przed wycofywaniem się z programów QE, a tym bardziej podwyższaniem stóp procentowych. Ta trudna sytuacja znajduje odzwierciedlenie w wartości jena, która na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy istotnie spadła w relacji do dolara i dopiero w ostatnich dwóch tygodniach odreagowała wcześniejsze zniżki.

Dzisiaj kończy się spotkanie krajów G7, podczas którego japoński minister finansów wezwał państwa tej grupy do monitorowania sytuacji na rynkach walutowych oraz potwierdzenia wspólnej polityki dotyczącej kursów walutowych. Japonia w największym stopniu obawia się słabości swojej waluty, właśnie w obliczu braku manewru do bardziej jastrzębiego podejścia tamtejszego banku centralnego.

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityk Domu Maklerskiego BOŚ

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.