Sytuacja na rynkach 20.06.2022 – handel bez Amerykanów

foto: pixabay

W poniedziałek rano dolar nieco traci wobec innych walut, chociaż aktywność na rynku nie będzie duża – w USA obchodzony jest Dzień Wyzwolenia, a kalendarz pozycji makro będzie ubogi. Dopiero w dalszej części tygodnia akceleratorem do większych ruchów mogą być zeznania Jerome Powella w Kongresie nt. stanu gospodarki i perspektyw polityki monetarnej (są zaplanowane na środę i czwartek po południu). Po ostatnim ruchu FED na stopach o 75 p.b. i zapowiedzi dalszych zdecydowanych działań w kolejnych miesiącach (wypowiadający się członkowie tego gremium optują za takim samym ruchem w lipcu) rynki coraz bardziej obawiają się scenariusza recesji w USA, ale i też na świecie. To był jeden z powodów chociażby silnej przeceny ropy w piątek po południu. Nerwowość widoczna jest także na rynku kryptowalut.

W gronie najsilniejszych walut są dzisiaj waluty Antypodów (wpływ na to mogą mieć informacje z Chin, gdzie decydenci nie zmienili poziomu stóp procentowych, ale i też frank, oraz euro. W tym ostatnim przypadku nie zaszkodziły zbytnio wyniki wyborów do francuskiego parlamentu (prezydencka koalicja Ensemble zdobyła 245 mandatów, podczas kiedy do uzyskania większości potrzeba 289), gdyż z tym rynek się liczył już po pierwszej turze. Nieco odbijać próbuje też japoński jen, choć zmiany nie są duże.

EURUSD – ważne odbicie od 1,0470

Notowania EURUSD nie zeszły dzisiaj poniżej wsparcia przy 1,0470, co może być ważnym sygnałem z punktu widzenia próby dalszego kształtowania odbicia po tym, jak w zeszłym tygodniu ponownie przetestowany został rejon 1,0350. Sytuacja polityczna we Francji nie szkodzi euro, gdyż była wcześniej zdyskontowana. Z kolei nerwowość na włoskim długu nieco się wyciszyła. W kolejnych dniach karty na EURUSD może rozdawać dolar w kontekście zaplanowanego na środę i czwartek wystąpienia Powella przed Kongresem. Jeżeli stworzy ono preteksty do odbicia na giełdach, to EURUSD mógłby przetestować okolice spadkowej linii trendu przy 1,0630 i próbować je naruszyć.

 

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.