Sytuacja na rynkach 19 grudnia – rewolucja w Banku Japonii?

foto: pixabay

Japońska agencja Kyodo podała dzisiaj, że japoński rząd mógłby zlecić tzw. przegląd mandatu banku centralnego, czego celem byłaby rewizja dotychczasowego celu inflacyjnego, co mogłoby doprowadzić do rewolucji w temacie dotychczasowej polityki monetarnej BOJ. Na swoje źródła powołał się też Reuters dodając, że dotychczasowe zapisy uzgodnione w 2013 r. mogą być zmienione w kontekście wygasającego w przyszłym roku mandatu obecnego szefa BOJ. Wszystkie te plotki zostały zdementowane przez rzecznika japońskiego rządu, ale to nie zmienia faktu, że ten wątek będzie dalej podejmowany przez rynki finansowe – zwłaszcza w temacie programu tzw. kontroli krzywej rentowności (w kwestii jego większej elastyczności wypowiedział się w mediach jeden z byłych członków BOJ (Yamaguchi).

Jen jest dzisiaj jedną z najsilniejszych walut pośród G-10. Mocniejsza jest tylko szwedzka korona. Na szerokim rynku widać osłabienie dolara, co może mieć związek z nieznaczną poprawą sentymentu na giełdach (ostatnio to on dyktuje nastroje na rynkach walut). Co ciekawe nie przeszkodziły w tym „jastrzębie” wystąpienia dwóch przedstawicielek FED – Loretty Mester i Mary Daly. Wspólny mianownik ich komentarzy, to wyczulenie rynków na to, że nie powinny oczekiwać po FED obniżek stóp procentowych w 2023 r., gdyż pauza w zacieśnianiu, jaka będzie miała miejsce, może być długa.

Poniedziałkowy kalendarz makro jest ubogi. O godz. 10:00 poznaliśmy dane Ifo z Niemiec. Wskaźnik nastrojów w biznesie wzrósł w grudniu do 88,6 pkt. przy prognozie 87,4 pkt. Niemniej EURUSD już wcześniej odbił w górę po słabym zamknięciu w piątek wieczorem.

EURUSD – próba powrotu do kanału wzrostowego

W miniony piątek na fali nerwowości na rynkach akcji po „jastrzębich” komunikatach FED i ECB notowania EURUSD wybiły się dołem z widocznego kanału wzrostowego. Dzisiaj mamy próbę powrotu za sprawą lekkiej poprawy sentymentu na giełdach, oraz przyzwoitego odczytu Ifo z Niemiec.

Wykres dzienny EURUSD

W kolejnych dniach aktywność na rynkach będzie maleć, aby osiągnąć apogeum w okresie między świątecznym. Wydaje się, że nie do końca roku nie zobaczymy już większych zmian na rynku EURUSD, a ewentualny ruch w stronę wsparć przy 1,0370 będzie mieć miejsce dopiero w styczniu na fali kolejnej słabości rynków akcji. Te mogą się coraz bardziej obawiać nadciągającej recesji.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.