Sytuacja na rynkach 14 grudnia – dolar słabszy przed FED

foto: pixabay

Opublikowana wczoraj o godz. 14:30 listopadowa inflacja CPI z USA okazała się być niższa od oczekiwań ekonomistów, co doprowadziło do euforycznej reakcji rynków, zwłaszcza na indeksach z Wall Street. Zwyżka została jednak później zgaszona, także dolar wymazał część spadków. Skąd taki obrót spraw? Ponoć rynek zaczął spekulować, że FED mógłby dzisiaj podnieść stopy nie o 50 punktów baz., a zaledwie o 25 punktów baz. i zakomunikować wcześniejsze wygaszenie cyklu podwyżek (zanim osiągnięty zostanie sufit przy 4,75-5,00 proc.). To jednak szybko uznano za nazbyt optymistyczny scenariusz i pojawiła się chęć do realizacji zysków – gdyby FED nie był dzisiaj wystarczająco „gołębi” w przekazie. A trzeba przyznać, że po wczorajszej inflacji poprzeczka oczekiwań została zawieszona wysoko. Inwestorzy będą doszukiwać się w dzisiejszym przekazie potwierdzenia scenariusza w którym na kolejnym posiedzeniu (decyzja 1 lutego) zobaczymy podwyżkę stóp już tylko o 25 punktów baz. W pewnym sensie to wymusza na FED konieczność określenia się, czy obserwowany od kilku miesięcy spadek inflacji można uznać za trwały i bank centralny może dać jasny przekaz sugerujący zbliżającą się pauzę w cyklu (choć rynek chciałby widzieć jego koniec). W ocenie tego pomocne będą też dzisiejsze projekcje makroekonomiczne, w tym wykres dot-plot obrazujący oczekiwania decydentów, co do kształtowania się stóp procentowych w przyszłości. Niewykluczone jednak, że FED może być bardziej ostrożny w przekazie, gdyż zbyt wczesne komunikowanie wygaszenia cyklu podwyżek może być w tym momencie niewłaściwe (decydenci wielokrotnie przywoływali analogię z lat 70-tych XX wieku).

Dzisiaj rano dolar jest słabszy wobec większości walut, choć zmiany są kosmetyczne. Najlepiej zachowuje się dolar australijski, który ostatnio próbuje korzystać na perspektywie ożywienia w Chinach, a także oczekiwania wobec działań RBA. Stabilny pozostaje funt, chociaż opublikowana dzisiaj inflacja CPI za listopad wypadła niżej od prognozowanej (10,7 proc. r/r i bazowa 6,3 proc. r/r). Czy będzie mieć to wpływ na jutrzejszy przekaz z Banku Anglii? Na dzień przed komunikatem ECB stabilne pozostaje też euro.

EURUSD – opór na 1,0632 wybity, czy tylko naruszony?

Jeszcze wczoraj na fali euforii po danych CPI doszło do naruszenia oporu przy 1,0632, który bazuje na dawnym dołku EURUSD z marca 2020 r. Później rynek się skorygował, ale dzisiaj mamy próbę wybicia wczorajszego szczytu przy 1,0673. Analiza techniczna wskazuje, że kolejnym istotnym oporem po wybiciu 1,0632 są dopiero okolice 1,0750-1,0780.

 

Dzisiejsze posiedzenie FED (komunikat o godz. 20:00, konferencja Powella od godz. 20:30) może być pretekstem do wygenerowania podobnej zmienności, jak po wczorajszych danych CPI. Co dalej? Gdyby dzisiejsza świeca zamknęła się poniżej 1,0632 to byłby to sygnał do korekty w stronę 1,0550. Inaczej trend wzrostowy może być kontynuowany w stronę wspomnianych 1,0750-80, a jutro przedmiotem rynkowej dyskusji będą informacje z posiedzenia EBC.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.