Raport rynku akcji GPW 21.08.2020

foto: flickr, GPW

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

ED INVEST Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ELZAB Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

 

INTERFERIE NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów i zmian w składzie RN
KINO POLSKA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
LENA LIGHTING  

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

SWISSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.
VOXEL  

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WAWEL Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
WIRTUALNA POLSKA NWZA ws. powołania członka RN

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

APLISENS Aplisens odnotował 6,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 7,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,68 mln zł wobec 9,34 mln zł zysku rok wcześniej, a  przychody ze sprzedaży 51,49 mln zł wobec 55,72 mln zł rok wcześniej. Największy spadek przychodów grupa odnotowała na rynkach eksportowych, w tym rynku UE i rynkach pozostałych. Największym rynkiem operacyjnym Grupy Aplisens są rynki Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) z 37,1% udziałem w sprzedaży ogółem.

 

ASBIS Grupa wypracowała w lipcu 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie 182 mln USD, co oznacza wzrost o około 32 proc. r/r – poinformowała spółka w komunikacie.

 

DINO POLSKA Spółka opublikowała raport półroczny, z którego wynika, że zysk netto grupy wyniósł w II kwartale 2020 roku wzrósł do 148 mln zł z 105,5 mln zł rok wcześniej i był wyższy od konsensus oczekiwań PAP na poziomie 129,2 mln zł. Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 191,2 mln zł wobec 142,2 mln zł rok wcześniej i 175 mln zł średniej oczekiwań. Wynik EBITDA wyniósł 238,7 mln zł i był wyższy r/r o 31,7 proc. oraz od konsensusu PAP na poziomie 223,5 mln zł, a przychody grupy wyniosły 2,47 mld zł wobec oczekiwanych 2,42 mld zł i były 27 proc. wyższe niż w II kw. 2019 r. Marża EBITDA wyniosła 9,68 proc. i była o 0,34 pkt proc. wyższa niż w II kw. 2019 r. Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w II kwartale tego roku 7,8 proc. r/r. W II kw. 2020 r. uruchomionych zostało 68 nowych sklepów Dino. Łącznie w I półroczu 2020 r. otwarte zostały 84 nowe sklepy w stosunku do 81 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na dzień 30 czerwca 2020 r. sieć Dino liczyła 1.302 markety, o 246 więcej niż przed rokiem.
IDEA BANK Idea Money, spółka zależna Idea Banku, otrzymała wyniki kontroli podatkowej w której ustalono, że różnica w podatku należnym do zapłaty za 2018 rok wynosi 150,5 mln zł – poinformował Idea Bank w komunikacie. „Spółce przysługuje prawo złożenia korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej w sposób zgodny z ustaleniami kontroli. W przypadku braku korekty zakończona kontrola celno-skarbowa przekształci się w postępowanie podatkowe” – napisano w komunikacie. Idea Bank podał, że konieczność złożenia korekty deklaracji podatkowej ma być związana z dokonaną 31 grudnia 2018 r. transakcją połączenia transgranicznego ze spółką Idea Investment Sarl.

 

JSW Strata netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniosła w II kwartale 2020 roku 765,4 mln zł wobec 133,3 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie półrocznym. Strata EBITDA wyniosła 626,8 mln zł, a skorygowana o zdarzenia jednorazowe 116,1 mln zł. Strata operacyjna grupy wyniosła 888,5 mln zł wobec 188,2 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody grupy JSW spadły do 1,488 mld zł z 2,209 mld zł przed rokiem.

Pod koniec lipca Jastrzębska Spółka Węglowa zakończyła testy na utratę wartości bilansowej aktywów. Jak podawano, wyniki testów wskazały na utratę wartości bilansowej aktywów trwałych w segmencie węgiel majątku Kopalni Węgla Kamiennego „Jastrzębie-Bzie” w wysokości 430,9 mln zł. Dokonanie odpisu pomniejszyło wynik operacyjny JSW oraz grupy kapitałowej. Konsensus PAP Biznes, nieuwzględniający tego odpisu, zakładał na drugi kwartał 1,436 mld zł przychodów, 277 mln zł straty EBITDA, 548 mln zł straty operacyjnej i 451 mln zł straty netto.

W całym I półroczu przychody grupy JSW wyniosły 3,454 mld zł, strata EBIT 1,122 mld zł, a strata netto jednostki dominującej 977,3 mln zł. W analogicznym okresie 2019 roku przychody wynosiły 4,697 mld zł, zysk operacyjny 695,8 mln zł, a zysk netto jednostki dominującej 536,2 mln zł. Strata EBITDA grupy w pierwszym półroczu wyniosła 576,3 mln zł wobec 1,17 mld zł zysku rok wcześniej, a EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 67,5 mln zł wobec 1,326 mld zł zysku rok wcześniej. Spółka poinformowała w prezentacji, że koszty poniesione na walkę z pandemią wyniosły 72,7 mln zł, w tym koszty pracy 65,8 mln zł.

Strata EBITDA JSW w segmencie węglowym wyniosła w I półroczu 601,7 mln zł, a w segmencie koksowym JSW miała 22,6 mln zł straty. Produkcja węgla JSW wyniosła w I półroczu 6,7 mln ton (spadek o 4,3 proc. r/r), a sprzedaż do odbiorców zewnętrznych 4,2 mln ton (spadek o 8,7 proc. r/r). Produkcja węgla metalurgicznego (koksowego) wzrosła o 8,2 proc. r/r do 5,3 mln ton, a sprzedaż do odbiorców zewnętrznych wyniosła 2,9 mln ton (bez zmian r/r).

Udział produkcji węgla koksowego i węgla do celów energetycznych w ogólnej produkcji netto wyniósł w I półroczu odpowiednio: 79 proc. i 21 proc. Produkcja koksu wyniosła 1,6 mln ton (spadek o blisko 6 proc. r/r), a sprzedaż 1,7 mln ton (wzrost o 6,3 proc. r/r). Średnia cena węgla koksowego spadła o 30,4 proc. r/r do 487,78 zł/t, a średnia cena koksu spadła o 31 proc. do 792,98 zł/t. Na koniec czerwca JSW miała 2,17 mln ton zapasów węgla i blisko 350 tys. ton koksu.

Jednostkowy mining cash cost wyniósł w I półroczu 425,99 zł/t (spadek o 4,8 proc. r/r), a w II kwartale 500,31 zł/t (wzrost o 7,6 proc. rdr). Cash conversion cost wzrósł w I półroczu o 6,9 proc., a w II kwartale wzrósł o 15 proc. Wygenerowane przez grupę w I półroczu przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 93,6 mln zł. Na koniec czerwca stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wyniósł 506 mln zł. Nakłady ogółem (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 875,7 mln zł, co oznacza wzrost o 6,3 proc. r/r. W jednostce dominującej nakłady na inwestycje rzeczowe wzrosły o 3,3 proc. do 739,8 mln zł.

   
KĘTY WZA Spółki zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 336,7 mln zł, co daje 35 zł na akcję.
KINO POLSKA TV Grupa Kino Polska TV w pierwszym półroczu 2020 roku zwiększyła przychody o 10,2 proc, do 98,7 mln zł, wynik EBITDA wzrósł o 4,6 proc. do 39,8 mln zł, a zysk netto spadł o 10,4 proc. i wyniósł 9,3 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. Wpływy z reklam zmniejszyły się o 1 proc.

 

Oglądalność kanałów Grupy w pierwszym półroczu wyniosła 2,30 proc. w pierwszym półroczu, a w samym drugim kwartale sięgnęła 2,48 proc., co oznacza wzrost o 32 proc. r/r. Przychody z emisji, które stanowią ok. 70 proc. całkowitej sprzedaży grupy, wzrosły o 12,6 proc. r/r.

 

„Udział kanałów Grupy Kino Polska TV w oglądalności widowni komercyjnej sięgnął w czerwcu 2,56 proc. To nasz rekord. W całym półroczu średnia widownia Stopklatki wzrosła o 20 proc. rok do roku, ZoomTV o 13 proc., a Kino Polska o 39 proc. Rosnąca oglądalność kanałów sprawia, że słabo odczuwamy spowolnienie na rynku reklamy telewizyjnej wywołane pandemią COVID-19” – powiedział Bogusław Kisielewski, prezes Kino Polska TV.

 

Spadek przychodów z reklam w samym II kwartale sięgnął 18,6 proc., natomiast lipiec i sierpień pokazują odrodzenie się rynku reklamowego. Grupa zanotowała z tego tytułu ponad 20 proc. wzrost przychodów w lipcu r/r.

 

W pierwszym półroczu 2020 r. łączne przychody Grupy Kino Polska TV wyniosły 98,7 mln zł (+10,2 proc. r/r), w tym sprzedaż reklam stanowiła 31,8 mln zł (-1,2 proc. r/r), a przychody z emisji kanałów telewizyjnych 56,1 mln zł (+12,6 proc. r/r). Przychody na rynku polskim rosły o 2,2 proc. rok do roku, zaś na rynkach międzynarodowych wzrost sprzedaży wyniósł 28,3 proc.

OPONEO.PL Oponeo.pl odnotowało 13,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 8,89 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 12,12 mln zł wobec 12,89 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 459,96 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 398,01 mln zł rok wcześniej. Sprzedaż krajowa wzrosła o 19,9% r/r do 367,17 mln zł, zaś zagraniczna – o 1% r/r do 92,79 mln zł. „W I półroczu 2020 roku Grupa Oponeo.pl sprzedała 1 688,5 tys. opon, tj. o 9,8% więcej niż analogicznym okresie poprzedniego roku. Ilość sprzedanych opon w Polsce wyniosła 1 389,6 tys. szt. natomiast za granicą 298,9 tys. szt.” – napisano w komunikacie.

 

PKP CARGO Grupa PKP Cargo, które miała 191,9 mln zł straty netto w I półroczu 2020 roku, w ciągu roku zmniejszyła zatrudnienie o blisko 800 osób do 23.003 osób, i planuje w III kw. dalszą jego redukcję. Spodziewa się poprawy przewozów i wyników w II półroczu br. – poinformował podczas czwartkowej telekonferencji prezes spółki Czesław Warsewicz.

 

TAURON Tauron Polska Energia spodziewa się, że do transakcji sprzedaży Taurona Ciepło na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) może dojść na przełomie 2020 i 2021 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski. Pod koniec lipca Tauron przedłużył wyłączność negocjacyjną przyznaną PGNiG w sprawie nabycia 100% udziałów w Tauronie Ciepło o osiem tygodni. W połowie czerwca br. PGNiG i Tauron poinformowały, że PGNiG uzyskało wyłączność negocjacyjną i rozpocznie negocjacje w sprawie sprzedaży Taurona Ciepło. PGNiG podało wtedy, że finalizacja transakcji planowana jest na I kwartał 2021 roku i uzależniona jest od spełnienia istotnych warunków zawieszających, w tym uzyskania wymaganych zgód administracyjnych i korporacyjnych.

 

URSUS Spółka otrzymała do nadzorcy sądowego informację o wydaniu przez sąd postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego. „Ww. nieprawomocne postanowienie, po jego doręczeniu do spółki, zostanie zaskarżone i zostaną podjęte wszelkie prawem przewidziane działania w celu osiągniecia pozytywnego dla emitenta, wierzycieli i akcjonariuszy spółki rozstrzygnięcia w zakresie restrukturyzacji” – napisano w komunikacie.

 

WORK SERVICE Spółka Gi International nabyła 19,55 mln akcji Work Service, stanowiących 29,8 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce. Jak podano w komunikacie, nabycie akcji nastąpiło w wyniku zawarcia z akcjonariuszami umów sprzedaży w dniach 14 sierpnia 2020 r. (10,06 mln akcji) oraz dwóch umów w dniu 19 sierpnia 2020 r. (6,23 mln akcji oraz 3,26 mln akcji). Przed dokonaniem transakcji Gi International nie posiadał akcji spółki.

 

 

 

Przegląd prasy

 

CD PROJEKT Cyberpunk na ostatniej prostej. Choć prognozy sprzedaży „Cyberpunka” mocno się różnią, to analitycy są zgodni co do daty premiery – Wszyscy spośród ankietowanych przez „PB” kilkunastu specjalistów jednogłośnie twierdzą, że prawdopodobieństwo dotrzymania terminu jest obecnie większe niż kolejnego opóźnienia. Spółka twierdzi, że czuje się komfortowo z zapowiedzianą datą i podtrzymuje, że gra trafi na rynek 19 listopada tego roku. /Puls Biznesu/
GPW SA GPW może umocnić pozycję w regionie. Jesień na rynku IPO zapowiada się ekscytująco. Duże debiuty pomogą naszemu rynkowi, ale nie sprawią, że przegonimy największe europejskie parkiety. /Parkiet/

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

BENEFIT biała świeca marobuzu przy podwyższonych obrotach
ECHO przebicie 3,5 miesięcznej, spadkowej linii oporu
PKORLEN Testowanie poprzedniego dołka
CIECH Testowanie podstawowy 1,5 miesięcznej konsolidacji

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.