Kto zapłaci nowy podatek: nie tylko prowadzący działalność gospodarczą

foto: flickr

Wprowadzono podatek od dochodów z niezrealizowanego zysku, czyli exit tax, kojarzonego najczęściej z przenoszeniem części działalności gospodarczej do innego kraju. Nowy podatek oznacza zmiany w ustawach o CIT i PIT. Co po tych zmianach będzie podlegało opodatkowaniu?

Podatek wprowadzany jest w związku z implementacją dyrektywy UE, ale polski ustawodawca wykazał się dużą inwencją we wprowadzaniu tej dyrektywy – mówi w rozmowie z MarketNews24 doradca podatkowy Anna Turska z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Dyrektywa wprowadza opodatkowanie osób prawnych, natomiast nasze przepisy przewidują również opodatkowanie osób, zarówno prowadzących jak i nieprowadzących działalność gospodarczą.

Opodatkowaniu podlega: *przeniesienie składnika majątku poza terytorium Polski, w wyniku którego Polska w całości lub w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu *zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku czego Polska w całości lub w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.

Jakie składniki majątku niezwiązane z działalnością gospodarczą będą podlegały opodatkowaniu: ogół praw i obowiązków w spółce osobowej; udziały, akcje, inne papiery wartościowe,
pochodne instrumenty finansowe oraz tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Przeniesienie składnika majątku poza terytorium kraju, obejmuje w szczególności sytuacje, w których: *polski rezydent przenosi do swojego zagranicznego zakładu składnik majątku dotychczas związany z działalnością prowadzą na terytorium kraju, *osoba niebędąca polskim rezydentem podatkowym przenosi do państwa swojej rezydencji lub innego niż Polska kraju, w którym prowadzi działalność poprzez zagraniczny zakład, składnik majątku dotychczas związanego z działalnością prowadzoną na terytorium Polski poprzez zagraniczny zakład, *osoba niebędąca polskim rezydentem podatkowym przenosi do innego państwa całość lub część działalności prowadzonej dotychczas na terytorium Polski.

Nowy podatek obejmować będzie także przypadki nieodpłatnego przekazania składnika majątku innemu podmiotowi położonemu na terytorium Polski, jeżeli w związku z tym przekazaniem Polska utraci w całości lub w części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku.

Ile zapłaci podatnik? 19% gdy ustali wartość podatkową składnika majątku, a 3% gdy nie ustalam wartości podatkowej składnika majątku

Co z małżeństwem? Wartość rynkową składnika majątku podatnika objętych małżeńską wspólnością majątkową określa się u każdego z małżonków w wysokości połowy wartości rynkowej tych składników majątku.

Podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników przekroczyła kwotę 4 mln zł.

Podatnik może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rozłożenie na raty zapłat całości lub części należnego podatku na okres nie dłuższy niż 5 lat przy czym zastosowanie będą tutaj miały specyficzne wymogi i podatnik przedłoży zabezpieczenie zapłaty podatku. Będzie to de facto decyzja uznaniowa organów podatkowych.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.