Komentarz surowcowy – ropa naftowa, złoto

foto: pixabay

ROPA NAFTOWA

 

Nawracające obawy o popyt na ropę w Chinach.

 

Notowania ropy naftowej od wczoraj delikatnie spadają, jednak i tak najprawdopodobniej zakończą bieżący tydzień na plusie. Wciąż dominującą siłą wpływającą na notowania tego surowca są obawy o podaż, które nasiliły się w związku z sezonem letnich wyjazdów oraz nowymi sankcjami, narzuconymi przez UE na Rosję.

 

Jednak teraz nastroje się nieco ochłodziły, bowiem wiele wskazuje na to, że sytuacja gospodarcza w Chinach raczej nie skłania do optymizmu. O ile jeszcze na początku czerwca ogłoszono zniesienie lockdownów w kluczowych metropoliach Państwa Środka, Pekinie oraz Szanghaju – to obecnie, za sprawą nawrotu nowych zakażeń, obostrzenia zostają wprowadzane na nowo w niektórych dzielnicach, a Chiny przeprowadzają dodatkowo masowe testy na koronawirusa. W takim wypadku pojawiły się istotne obawy, że sytuacja pandemiczna w Chinach nie jest opanowana, a to budzi duże wątpliwości co do stanu gospodarki tego kraju w najbliższych miesiącach. Co za tym idzie, niepewność dotyczy również tamtejszego popytu na ropę naftową.

 

Dane w Chinach, związane z rynkiem ropy, są póki co mieszane. W maju import ropy naftowej do Chin wzrósł o 12% w ujęciu rdr, jednak wynika to poniekąd z efekty niskiej bazy. Ogólnie, w Chinach zapasy ropy naftowej i paliw są nadal duże, co wynika z niedawnych lockdownów, znacząco przekładających się na popyt na paliwa.

 

Tak czy inaczej, warto pamiętać, że najbliższe tygodnie na rynkach paliw będą pełne wyzwań, zwłaszcza w krajach zachodnich. W Europie największe obawy budzi perspektywa wygaszania importu ropy naftowej z Rosji, która skłania kraje Starego Kontynentu do poszukiwania nowych kierunków dostaw. Z kolei w Stanach Zjednoczonych sezon letnich wyjazdów już wyraźnie wpłynął na popyt na paliwa, co w połączeniu z niskimi ich zapasami, tworzy mieszankę sprzyjającą utrzymywaniu się wysokich cen ropy.

ZŁOTO

 

Kolejny neutralny tydzień na rynku złota.

 

Notowania złota w ostatnich dniach tkwią w konsolidacji, która trwa już nieco dłużej, bo od ponad dwóch tygodni. W rezultacie, cena tego kruszcu jest na drodze do neutralnego zakończenia bieżącego tygodnia w rejonie 1850 USD za uncję.

 

Notowania złota znajdują się pod presją rosnących rentowności amerykańskich obligacji i nadal dużej siły amerykańskiego dolara. Złoto, jako aktywo niewypłacające odsetek, staje się mniej atrakcyjną alternatywą inwestycyjną. W ostatnich tygodniach na szkodę cen złota działały także lockdowny w Chinach, które zmniejszyły popyt na kruszec w formie monet i sztabek. Chiny, obok Indii, generują największy na świecie popyt na złoto fizyczne.

 

Najbliższe perspektywy dla notowań złota nadal nie są najlepsze, jednak w średnioterminowym ujęciu sytuacja na rynku kruszcu może coraz bardziej sprzyjać stronie popytowej. Jeśli EBC w końcu zdecyduje się na podwyżki stóp, będzie to wsparcie dla notowań euro (chociaż biorąc pod uwagę ich dynamikę, póki co niewielkim), a tym samym większa presja spadkowa na USD. Dodatkowo, obawy przed recesją skłaniają inwestorów do posiadania złota w swoich portfelach jako aktywa nieskorelowanego z wieloma innymi klasami aktywów.

Dzisiaj najwięcej uwagi na rynku złota przyciągną dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych, których publikacja jest zaplanowana na godzinę 14:30. O ile wysokie odczyty są oczekiwane, to jeśli będą one wyższe od oczekiwań, mogą zaszkodzić notowaniom złota. I na odwrót – mniejsze, a nawet zgodne z oczekiwaniami odczyty mogą okazać się dla złota wsparciem.

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

 

Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

 

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.