Komentarz surowcowy – ropa naftowa, gaz ziemny, miedź

foto: kghm

ROPA NAFTOWA, GAZ ZIEMNY

 

Ciąg dalszy przepychanek dotyczących importu rosyjskiej ropy i gazu do UE.

 

Początek tygodnia na rynkach surowców energetycznych przynosi delikatne zwyżki. W górę poruszają się zarówno notowania ropy naftowej, jak i gazu ziemnego – niemniej, nie są to znaczące wzrosty, jedynie symboliczne podtrzymanie wypracowanych w poprzednim tygodniu poziomów.

 

Dzisiaj na rynkach finansowych pojawiło się więcej optymizmu za sprawą doniesień z Chin. Kraj ten powoli wycofuje się bowiem z pandemicznych lockdownów, a tamtejsza nieoczekiwana obniżka stóp procentowych utwierdziła inwestorów w przekonaniu, że władze Chin są zdeterminowane, aby nie dopuścić do istotnego spowolnienia w gospodarce Państwa Środka.

 

Tymczasem w Europie nadal trwają przepychanki polityczne dotyczące potencjalnych sankcji związanych z Rosją i importem tamtejszych surowców energetycznych. Kwestia zakazu importu ropy naftowej wisi na włosku za sprawą braku zgody Węgier, podczas gdy przy tego typu decyzjach konieczna jest jednogłośność. Niemiecki minister gospodarki skwitował to stwierdzeniem, że jest gotowy wprowadzić sankcje nawet bez udziału Węgier, byle ich znacząco nie opóźniać.

 

 

Niemniej, Niemcy nie są do końca konsekwentne w kwestii rosyjskich sankcji, bowiem – wraz z kilkoma innymi krajami – ugięły się pod naciskiem rosyjskich wymagań związanych z płatnościami za gaz ziemny. Przy cichym pozwoleniu ze strony władz UE, Niemcy i Włochy oficjalnie pozwoliły swoim firmom otworzyć konta w Gazprombanku, by – zgodnie z żądaniami Rosji – zapłacić za importowany gaz w rublach. Kwestia tych płatności także dzieli Europę, bowiem wiele krajów jest od Rosji w ogromnym stopniu uzależnionych pod kątem importu gazu i boją się one odcięcia dostaw. A jest to realne zagrożenie: brak zgody na płatności w rublach wyraziły Polska, Bułgaria oraz Finlandia – i wszystkie te kraje zostały odcięte od dostaw gazu z Rosji.

 

 

MIEDŹ

 

Cena miedzi w górę na skutek informacji z Chin.

 

Na początku bieżącego tygodnia jednym z tematów przewodnich na rynkach surowców jest optymizm związany z doniesieniami napływającymi z Chin. W piątek w Państwie Środka miała miejsce zaskakująca obniżka stóp procentowych dla kredytów hipotecznych o 15 punktów bazowych, co rozbudziło wśród inwestorów przekonanie o tym, że władzom Chin zależy na utrzymaniu stabilnej sytuacji w tamtejszym sektorze nieruchomości.

 

Dodatkowo, w Chinach stopniowo uchylane są lockdowny pandemiczne. Coraz częściej wydawane są pozwolenia dla mieszkańców Szanghaju, czyli kluczowej chińskiej metropolii, na opuszczanie swoich mieszkań i domów, natomiast całkowite zniesienie tamtejszych restrykcji ma nastąpić wraz z początkiem czerwca.

 

Obie powyższe informacje oznaczają wsparcie dla cen miedzi, bowiem budzą szansę na ożywienie popytu na ten metal. Miedź jest powszechnie wykorzystywana m.in. w budownictwie i transporcie, czyli kluczowych branżach gospodarki. Ponadto, Chiny generują około połowy globalnego popytu na miedź na świecie, więc lepsza kondycja tamtejszej gospodarki oznaczałaby zapewne większe zapotrzebowanie na ten metal.

 

Niemniej, o ile krótkoterminowo nastroje na rynku miedzi się poprawiły, to warto wziąć pod uwagę szeroki obraz, dotyczący całej światowej gospodarki. Wysoka inflacja, zaburzone łańcuchy dostaw, podwyżki stóp procentowych – to wszystko prawdopodobnie negatywnie odbije się na wzroście gospodarczym na świecie, co z kolei nie pozostanie bez wpływu na popyt na surowce przemysłowe, do których należy miedź.

 

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

 

Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

 

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.