Czy tworzenie prostych spółek kapitałowych będzie atrakcyjne dla przedsiębiorców?

Od 1 lipca 2021r. obowiązują regulacje w KSH, które wprowadziły do porządku prawnego nowy typ spółki kapitałowej, która w swojej istocie łączy w sobie rozwiązania przewidziane dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Prosta spółka akcyjna, która jest tym nowym rozwiązaniem, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W praktyce oznacza to, że jej opodatkowanie nie różni się zasadniczo od opodatkowania pozostałych spółek kapitałowych. Zyski w pierwszej kolejności – podobnie jak w przypadku innych spółek kapitałowych – podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na poziomie spółki 19% lub 9% w przypadku posiadania statusu małego podatnika (tj. gdy przychody będą niższe niż 2 mln euro).

Należy pamiętać, że w odniesieniu do 9% stawki podatku nie w każdym przypadku stawka ta znajdzie zastosowanie, bowiem np. w odniesieniu do podatnika, który został utworzony w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną (tj. wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną), – A więc 9% stawka nie będzie mogła zostać zastosowana w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął działalność (w przekształconej formie) oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym – mówi w rozmowie z MarketNews24 Marcin Rozbicki, Associate, Kancelaria Ożóg Tomczykowski. – W przypadku dystrybuowania zysków do akcjonariuszy, będą one podlegały 19% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu. Innymi słowy prosta spółka akcyjna tak jak pozostałe spółki kapitałowe jest opodatkowana na poziomie samej spółki oraz następnie na poziomie jej wspólników. Co istotne, z perspektywy samych wspólników, przepisy KSH przewidują, że wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług. I mając to na uwadze, zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą PIT w przypadku akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej opodatkowaniu podlega wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci rzeczy oraz praw majątkowych – co oznacza, że w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego – poprzez świadczenie pracy lub usług dla spółki, taki wkład nie będzie podlegał opodatkowaniu.

W odniesieniu do opodatkowania wspólników prostej spółki akcyjnej, co do zasady zysk wypłacany wspólnikom – osobom fizycznym – będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W odniesieniu zaś do wspólników będących osobami prawnymi należy pamiętać o tym, że ustawa CIT przewiduje zwolnienie od opodatkowania wypłacanych zysków przez spółkę do innych osób prawnych. Należy jednak pamiętać o tym, że aby wspólnik mógł z niego skorzystać, musi spełnić warunki wskazane w ustawie, w szczególności powinien on posiadać co najmniej 10% akcji oraz zadeklarować, że będzie on posiadał je przez co najmniej 2 lat.

Co istotne, w ślad za przepisami dotyczącymi prostej spółki akcyjnej, wypłaty z kapitału akcyjnego (jego zmniejszenia / wycofania) zostały zaliczone do kategorii przychodów z zysków osób prawnych. Wynika to wprost z regulacji ustawowych, zgodnie z którymi: *W przypadku CIT – za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziałów w zyskach osób prawnych stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym: przychód ze zmniejszenia kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej. *W odniesieniu zaś do PIT – dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: przychód ze zmniejszenia kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej W praktyce oznacza to, że zakwalifikowanie przychodu ze zmniejszenia kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej do kategorii przychodów z zysków kapitałowych, będzie opodatkowane 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym przez płatnika. – Jeżeli zatem, podmiot inwestujący w polską spółkę akcyjną, który zainwestował 0.5 mln zł, będzie chciał wycofać zainwestowane środki, będzie musiał liczyć się z tym, że będą one podlegały opodatkowaniu zaś na samej czynności podatek wyniesie 95.000,00zł – wyjaśnia M.Rozbicki.

Co istotne, osobie takiej nie będzie przysługiwała możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o poniesione koszty, przez co dla przyszłych inwestorów może okazać się mało intratnym rozwiązaniem. – Zwracam jednak uwagę, że na chwilę obecną regulacja w zakresie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, w dalszym ciągu jest przewidziana jedynie dla podmiotów prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym – dodaje M.Rozbicki z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Co oznacza, że na chwilę obecną, przepisy te nie są dostosowane do prostej spółki akcyjnej.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.