Branża IT i sektor ochrony zdrowia na celowniku inwestorów

Zdecydowana większość inwestorów dostrzega w najbliższym czasie potencjał do przejęć przede wszystkim w branży IT i sektorze ochrony zdrowia. Głównym czynnikiem branym pod uwagę przy składaniu oferty jest potencjał wzrostu spółki. Zgodnie z przewidywaniami inwestorów, liczba i przeciętna wartość transakcji, które zostaną zrealizowane w najbliższym czasie, nie powinny ulec zmianie. Najczęstszymi przyczynami, z powodu których rozważane transakcje nie dochodzą do skutku są ryzyka zidentyfikowane na etapie prac due diligence, a także zbyt wysokie oczekiwania cenowe sprzedającego – wynika z najnowszego raportu KPMG na temat rynku transakcji kapitałowych w Polsce.  

Z badania KPMG w Polsce przeprowadzonego wśród inwestorów strategicznych i finansowych wynika, że za najbardziej atrakcyjny sektor dla transakcji M&A w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy aż 69% ankietowanych inwestorów uznało branżę IT. Na drugim miejscu znalazł się sektor ochrony zdrowia (58%), a na trzecim – logistyka i transport.

Większość ankietowanych inwestorów, zapytana o prognozy rozwoju rodzimego rynku transakcyjnego w najbliższej przyszłości uznała, że zarówno liczba transakcji oraz ich przeciętna wartość pozostaną na podobnym poziomie jak w ostatnim czasie lub nieznacznie wzrosną. Zarówno inwestorzy strategiczni jak i finansowi nie przewidują znaczących wzrostów lub spadków w tym zakresie w najbliższych kilkunastu miesiącach.

Inwestorzy będą się koncentrować na spółkach dojrzałych i w fazie wzrostu

W badaniu KPMG inwestorzy zostali zapytani również, jakimi spółkami będą zainteresowani w ciągu kolejnych 12 m-cy. Największy odsetek ankietowanych wskazał spółki dojrzałe (71% inwestorów finansowych i 39% inwestorów strategicznych) oraz spółki w fazie wzrostu (59% inwestorów finansowych i 64% inwestorów strategicznych). Zaledwie 13% spośród wszystkich ankietowanych inwestorów planuje przejmować startupy, przy czym znacznie częściej są nimi zainteresowani inwestorzy strategiczni.

Zapytani o motywy inwestycyjne, inwestorzy strategiczni najczęściej wskazywali chęć ekspansji geograficznej oraz przejęcia portfolio produktów i usług (po 79% wskazań) jako główny lub zwykle rozważany powód inwestycji. Ważne są dla nich także synergie kosztowe, konsolidacja branży oraz przejęcie klientów i kanałów dystrybucji. Zdecydowana większość inwestorów finansowych (82%) twierdzi, że głównym lub zazwyczaj rozważanym czynnikiem przy dokonywaniu transakcji jest chęć osiągnięcia zysku na przyszłej odsprzedaży podmiotu. Ponadto więcej niż dwie trzecie wszystkich inwestorów dokonuje przejęć celem konsolidacji branży.

Na etapie składania oferty stronie sprzedającej, niemal wszyscy inwestorzy przywiązują największą wagę do potencjału wzrostowego przejmowanego podmiotu.

Biorąc pod uwagę, że najważniejsze dla prawie wszystkich ankietowanych inwestorów są potencjał firmy do wzrostu oraz osiągnięcie oczekiwanego zwrotu z inwestycji, kluczową kwestią przed podjęciem decyzji inwestycyjnej staje się odpowiednia analiza przejmowanego podmiotu, krytyczna ocena prognoz finansowych przygotowanych przez stronę sprzedającą oraz ocena perspektyw rynku, na którym przejmowany podmiot funkcjonuje – mówi Krystian Komosa, wicedyrektor w zespole doradztwa transakcyjnego w KPMG w Polsce.


Z badania przeprowadzonego przez KPMG wynika, że znaczna część inwestorów identyfikuje potencjalne cele przejęcia wykorzystując zasoby własne (46% inwestorów strategicznych i 31% inwestorów finansowych). Połowa ankietowanych inwestorów finansowych szukając celów przejęcia korzysta ze wsparcia doradcy transakcyjnego – zarówno angażując doradcę do identyfikacji celu przejęcia (14% wskazań), jak również przez kontakt ze strony doradców zatrudnianych przez sprzedających (37%).

Przeciętna transakcja M&A na polskim rynku trwa 8 m-cy

Średni czas potrzebny na przeprowadzenie transakcji M&A na polskim rynku wynosi 8 miesięcy (licząc od pierwszego kontaktu do podpisania umowy SPA). Przy czym inwestorom finansowym zamknięcie transakcji zajmuje średnio 2 miesiące mniej niż inwestorom strategicznym.

Coraz bardziej popularny mechanizm locked-box

Przy zawieraniu umowy SPA obie strony transakcji wybierają zazwyczaj opcje, które zapewnią im nie tylko zysk, ale też bezpieczeństwo całego procesu akwizycji. Doświadczenie blisko 4 na 10 ankietowanych inwestorów pokazuje, że w ponad połowie zawieranych transakcji rozliczenie ceny nastąpiło w oparciu o bilans zamknięcia. Coraz większą popularność zdobywa mechanizm locked-box, zwłaszcza wśród inwestorów finansowych. Jego zaletami są przede wszystkim „pewność” utrzymania wstępnie założonej ceny i wynikająca stąd szybkość z jaką można sfinalizować transakcję.

Wybór metody rozliczenia stron jest w każdym przypadku kwestią indywidualną dla danej transakcji i będzie zależał m.in. od liczby potencjalnych inwestorów, harmonogramu transakcji oraz atrakcyjności sprzedawanego aktywa, które to czynniki będą się przekładać na siłę negocjacyjną stron. Ze względu na charakterystykę obu mechanizmów, sprzedający z reguły będą preferować mechanizm locked-box, zaś kupujący – mechanizm korekty ceny – mówi Rafał Owczarek, partner, szef zespołu doradztwa transakcyjnego w KPMG w Polsce.

Ryzyka zidentyfikowane na etapie prac due diligence główną przyczyną odstąpienia od rozważanych transakcji

Niezależnie od wartości transakcji i sposobu jej przeprowadzenia, jest to skomplikowany proces, który czasem kończy się niepowodzeniem. Prawie wszyscy badani (90%) za główny powód, przez który rozważane transakcje nie dochodzą do skutku, uznali nadmierne ryzyka, jakie zostają zidentyfikowane w rezultacie przeglądu due diligence. Niemal równie wielu inwestorów (88%) skarży się na zbyt wysokie oczekiwania cenowe sprzedającego. Prawie co trzeci inwestor strategiczny zadeklarował, że z taką przeszkodą ze strony swojego partnera biznesowego spotyka się przy każdej transakcji. Dodatkowo inwestorzy finansowi często wskazują, że do zaniechania rozważanej transakcji dochodzi wskutek zmieniającego się otoczenia ekonomicznego lub pogarszających się perspektyw dla danej branży.

Z kolei najczęstszym powodem, wskazanym przez 63% inwestorów, przez który zrealizowane transakcje przynoszą mniejsze niż zakładane korzyści ekonomiczne jest przeszacowanie efektów synergii. Oceniając efekty końcowe transakcji 60% wszystkich inwestorów kieruje się osiągnięciem zakładanej stopy zwrotu.

Z uwagi na złożoną specyfikę transakcji M&A, inwestorzy często korzystają ze wsparcia doradców zewnętrznych. Za najbardziej pożądaną usługę transakcyjną niemal wszyscy respondenci wskazali due diligence – prawne (100% wskazań), podatkowe (98%) i finansowe (93%). Co istotne, kluczowym czynnikiem przy wyborze doradców nie jest cena (67%), a doświadczenie zespołu projektowego (96%).

Raport KPMG w Polsce pt. „Charakterystyka procesów transakcyjnych w Polsce. Oczekiwania a rzeczywistość”

 

 

 

 

 

 

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.